Excepcions de contractar prestacions

Per als enginyers que s’acullin a l’alternativitat al RETA de la Mútua a partir dels 60 anys, s’adaptaran les prestacions en funció de les seves circumstàncies, sempre resultant un nivell mínim de quotes i aportacions a la Mútua del 80% de la quota mínima del RETA. Caldrà tenir present les següents consideracions:

  • Els mutualistes majors de 66 anys per accedir a la quota mínima només podran  contractar o modificar la cobertura del Pla d’Estalvi Multinversió (PEM).
  • Els mutualistes entre 62 i 66 anys per accedir a la quota mínima només podran  contractar o modificar les prestacions de Baixa Laboral, Gran Dependència o PEM. 

Els mutualistes que iniciïn l’activitat optant per un paquet reduït no hauran de contractar la Renda d’Estudis, un cop finalitzada la reducció caldrà que incloguin els fills menors de 23 anys a la prestació. A més, els mutualistes que optin pels paquets PIN1, P101 i P51 podran mantenir durant el període en reducció la cobertura del vida temporal en 6.000 €. En aquests casos, no es podrà fer ampliacions d’altres cobertures fins tenir el paquet bàsic cobert. 

Sempre que l’alta de la prestació o el suplement d’increment de prestació no estigui d’acord a la política de subscripció de la mutualitat, s’excepcionarà la contractació de la prestació. 

Els mutualistes que ja tinguin subscrits 300 €/mes de la garantia de Renda d’Invalidesa Especial (cobertura fins als 65 anys) i que per tant no tinguin subscrits 300 €/mes d’Invalidesa Permanent Total per a la professió podran mantenir aquestes prestacions sense necessitat de contractar la nova cobertura.