Prestacions i Cobertures pels profesionals Alternatius al RETA

A continuació es detallen, dins de cada contingència coberta per la mutualitat, els imports mínims assegurables de les diferents prestacions, acordats per ser alternatiu al RETA. Aquests imports es poden augmentar si l’enginyer vol tenir un nivell de cobertura més elevat.

Cobertura de Jubilació

L'import de la prestació és el que resulti del capital constituït al Pla d’Estalvi Multinversió (PEM) calculat en el moment en què se sol·liciti la prestació pel mutualista que, en qualsevol cas, no podrà ser anterior als 60 anys i ha d’implicar el cessament de l’activitat per jubilació.

El capital constituït resulta de la suma de les aportacions realitzades i la seva revalorització, d’acord a les inversions realitzades en cada moment.

L’aportació mínima a aquest pla d’estalvi pels menors de 55 anys serà de 30 € mensuals i pels mutualistes de 55 o més anys de 41,60 € mensuals.

Defunció

Vida Temporal o Vida Inspirit (1) defunció:

 • Capital: 30.000 € (Cobertura fins 80 anys)

Renda d’Estudis defunció:

 • En cas de tenir fills menors de 23 anys declarats: 300 €/mes fins l’edat de 23 anys.

Pla d'Estalvi Multinversió:

 • Capital corresponent a la cobertura de defunció a la data del sinistre.

Invalidesa Permanent

Invalidesa Permanent Total per a la professió que l’assegurat tingui declarada a la Mútua:

 • Rendes d’Invalidesa:
  • Renda mensual: 300 €/mes durant 3 anys si l’edat de l’assegurat en el moment de produir-se la invalidesa és inferior als 56 anys, o bé fins als 67 anys si l’edat de l’assegurat és superior als 55 anys.

Invalidesa Permanent Absoluta per a qualsevol professió o ofici de l’assegurat:

 • Vida Temporal Invalidesa:
  • Capital: 30.000 € (Cobertura fins els 67 anys).
 • Rendes d’Invalidesa:
  • Renda mensual: 300 €/mes fins l’edat de 67 anys.
 • Gran Dependència (Cobertura vitalícia):
  • Renda mensual vitalícia de 300 €/mes.
 • Renda d’Estudis Invalidesa:
  • En cas de tenir fills menors de 23 anys declarats: 300 €/mes fins l’edat de 23 anys.

Incapacitat Temporal

Baixa Laboral:

 • Renda mensual amb 15 dies de franquícia: 300 €/mes (fins a 24 mensualitats i cobertura fins els 65 anys).
  • Inclou la maternitat, paternitat i el risc de l’embaràs.

Hospitalització (Cobertura vitalícia):

 • En cas d’estar hospitalitzat: 30 €/dia (fins 90 dies d’estància a l’any).

Despeses Quirúrgiques (Cobertura vitalícia):

 • Indemnització per despeses quirúrgiques d’acord a 1 cop el barem.

 

(1) La prestació Vida Inspirit únicament pot ser subscrita en el cas que l’assegurat tingui menys de 45 anys