Quotes

L’import mínim de la quota del paquet de prestacions alternatives es fixa, com a mínim, en el 80% de la quota mínima que s’hagi de satisfer amb caràcter general al RETA, en compliment de la disposició addicional dinovena del Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Paquet estàndard (PN): la quota mínima mensual per a l’exercici 2022 és de 236 €.

Al venciment de cada anualitat la quota es renovarà d’acord a les prestacions contractades independentment del mínim que s’estableixi per a l’exercici. No obstant, cada anualitat s’establirà aquesta quota mínima en base als requisits del primer paràgraf, havent d’actualitzar la quota per mantenir la Mútua com sistema alternatiu al RETA, si aquesta fos inferior.