Termini per optar per la Mutualitat com Alternativa al RETA

Qualsevol quina sigui l’opció escollida, RETA o Mútua, aquesta s’ha d’exercir amb anterioritat a l’inici de l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Si no s’ha manifestat expressament la decisió abans d’iniciar l’activitat, l’Administració pública entén que s’han acollit al RETA i podrà reclamar les quotes endarrerides amb els recàrrecs corresponents.