Informació Legal

LA MÚTUA DELS ENGINYERS ÉS ALTERNATIVA AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA):  

REQUISITS PER OPTAR PER LA MUTUALITAT COM ALTERNATIVA AL RETA:

  1. SER ENGINYER INDUSTRIAL
  2. ESTAR ADSCRIT A UN COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA INDUSTRIAL
  3. TREBALLAR COM ENGINYER INDUSTRIAL

Fonamentació i història:

Fins l'1 de desembre del 2008, La Mútua només podia actuar com a entitat de previsió alternativa al règim d'autònoms a Catalunya.

A conseqüència de l'ordre EHA/3422/2008 del Ministeri d'Economia i Hisenda, La Mútua dels Enginyers pot actuar oferint aquesta alternativa a la resta dels col·legis professionals de l'Estat. D'això s'estableix la conseqüència, per a tots els professionals de col·legis que no tenien una mutualitat alternativa, de poder optar actualment per la mutualitat com alternativa al RETA si volen iniciar la seva activitat professional per compte propi i consolidar-se com una opció addicional per els altres col·legis que ja tenien una mutualitat.

Tot i això, s’ha de tenir en compte que pel que fa a l'inici de l'activitat, en aquells col·legis professionals que no tenien cap mutualitat alternativa al Règim d'autònoms (MADRID, COMUNITAT VALENCIANA I ANDALUSIA ORIENTAL), hi ha les conseqüències:

  • Primera: Inici de l'activitat anterior al 10-11-1995

L'ordre no afecta aquesta situació. Els col·legiats continuen exempts de l'obligació de donar-se d'alta en el Règim d'autònoms de la Seguretat Social o l'alternativa mutual, excepte aquells casos que van optar per sol·licitar l'alta durant l'any 1999.

  • Segona: Inici d'activitat posterior al 10-11-1995

L’ordre els hi va permetre fer el canvi a la mutualitat durant un termini de 6 mesos des de la seva publicació, a partir d’aquell moment no es pot fer el canvi, per contra els que iniciïn una nova activitat podran optar per la mutualitat o bé per el RETA.

 

ESQUEMA DE L'ALTERNATIVA EN FUNCIÓ DEL COL·LEGI I L’ALTA DE L’ACTIVITAT

esquema_cat

(*) Per els Col·legis de Catalunya l’opció ha existit des de l’any 2000, per la resta de col·legis des del novembre del 2008.

 

Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE 288 de 29/11/2008)

Ordre EHA/3422/2008, de 3 de novembre, autoritzant a La Mútua dels Enginyers, per a l'exercici de l'activitat asseguradora en els rams de vida, accidents i malaltia (exclosa l'assistència sanitària) a tot el territori nacional.

Rang: Ordre

Pàgines: 47940-47941

Referència: 2008/19330

Text: BOE (pdf)

 

La disposició addicional divuitena i dinovena, sobre l'enquadrament dels professionals col·legiats i l'àmbit de protecció de les mutualitats de previsió social alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, que deroga entre altres, la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privats i la disposició addicional quaranta-sisena de la Llei 27/2011, de 8 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema d'ella Seguretat Social. Entrada en vigor 2 de Gener de 2016.

Rang: Real Decret

Pàgina:Num 261, Sec I. Pàg 103496, 103497

Referència: 8/2015

Text: BOE (pdf)  

 

Disposició addicional número 46 de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, amb entrada en vigor l’1 de Gener de 2013.

Rang: Llei, DERROGADA

Pàgina: Núm. 184, Sec. I. Pàg. 87533

Referencia: 27/2011

Text: BOE (pdf)

 

Rang: Llei, DERROGADA

Pàgina:Núm. 268, Pàg. 32559,32560

Referència:30/1995

Text: BOE (pdf)