Mútua i Mutualisme

EL MUTUALISME

Trobem els orígens de les mutualitats de previsió social en els gremis i confraries de l’Edat Mitjana. De fet, podríem dir que a Catalunya sempre hi ha hagut un sentiment corporatiu molt arrelat i una forta tradició de pertinença a un col·lectiu.

Tot i haver de generar beneficis per tal d’assegurar-se la permanència, les mutualitats són entitats sense ànim de lucre que exerceixen una activitat asseguradora complementària o alternativa a la Seguretat Social, segons els principis de protecció personal, solidaritat, gestió professional i organització democràtica.

Actualment a Catalunya depenen de la Direcció General de Política Financera i Assegurances del departament d’Economia i Finances de la Generalitat i estan regulades per la legislació de les mutualitats de previsió social, recollida a la llei 30/1995 d’Ordenació i Supervisió d’Assegurances Privades i pel reglament corresponent de novembre de 1998. D’altra banda, la Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 117 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora a prop d'un milió de persones, és a dir, al 17% de la població de Catalunya.

La Mútua dels Enginyers és una de les entitats federades i ocupa una vicepresidència a la junta rectora de la Federació.