S'han produït els següents errors:

Baixa Laboral

CONSULTAR
la meva posició

Garanteix el pagament d’una quantitat per dia de baixa laboral, fins a un màxim de dos anys. Es pot contractar amb franquícies de 7, 15, 30 i 90 dies.

Per exemple: una prestació mensual de 1.200 euros amb una franquícia de 15 dies per a un home de 35 anys té un cost de 26,65 euros al mes.

Com funciona?

La prestació de baixa laboral consisteix en un subsidi diari, que es pagarà en el cas que l'assegurat quedi afectat per una situació d'incapacitat temporal que li impedeixi el manteniment de tota activitat laboral, professional o empresarial. Aquesta baixa podrà ser tant per malaltia com per cirurgia major, accident o maternitat.

La cobertura es divideix en dos trams, que es contracten separadament, l'un fins a 90 dies de baixa i l'altre a partir de 90 dies de baixa. El primer tram de cobertura es podrà subscriure amb una franquícia dels set, els quinze o els trenta primers dies de baixa.

Amb el segon tram de cobertura també es pagarà: un subsidi a l’assegurat que hagi de reduir la seva jornada laboral per cura de menor a càrrec amb malaltia greu, i/o una indemnització a l’assegurat si és objecte d’implant de pròtesi.

Les dones assegurades de baixa laboral, en cas de part podran percebre una indemnització segons condicions del reglament.

Les quotes mensuals per cada 1.000 euros de pensió mensual assegurada són les següents:

 

EDAT BAIXA LABORAL 90 DIES

MÉS DE

 

 90 DIES *

  FRANQUÍCIA DE:
  7 DIES * 15 DIES * 30 DIES *
15-29 21,43 17,14 12,86 1,99
30-44 27,77 22,21 16,66 4,10
45-66 32,13 25,70 19,28 9,66

 * No inclouen impostos.

Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

 

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que tinguin com a mínim 16 anys i que encara no hagin complert els 65 anys.

L'extinció per edat màxima es produirà quan l'assegurat faci 67 anys. Per poder subscriure-la, serà necessari exercir una activitat professional remunerada.

La carència és de sis mesos a partir de la data de subscripció o la de canvi a una modalitat superior, excepte per tenir dret a la indemnització per part, que serà de dotze mesos. Per causa d'accident no hi haurà carència.