Cobertura davant els efectes del Coronavirus

TÉ ALGUNA PRESTACIÓ DE PREVISIÓ SOCIAL CONTRACTADA AMB LA MÚTUA?

Té alguna prestació de previsió social contractada amb La Mútua dels Enginyers? Si la resposta és afirmativa i és assegurat/da de la prestació de Baixa Laboral, Hospitalització, Despeses Quirúrgiques, Renda d'Invalidesa, Gran Dependència, Dependència Severa, Renda d'Estudis, Renda Jove, Vida, Vida Temporal, Vida Inspirit o Malalties Greus, li serà interessant conèixer la cobertura que l'ofereix davant els efectes del Coronavirus (Covid-19). 

Cobertura que ofereix La Mútua dels Enginyers a persones assegurades de diverses prestacions de previsió social davant els efectes del Coronavirus (Covid-19): 

  • Per a les persones assegurades de la prestació de Baixa Laboral 

Abonament d'un subsidi durant el període en el qual la persona assegurada romangui en la situació d'incapacitat temporal, derivada de la malaltia pel Coronavirus (Covid-19), que li impedeixi el manteniment de l'activitat laboral, professional o empresarial. 

La Mútua dels Enginyers considera, de forma excepcional, per a aquells i aquelles mutualistes que tinguin subscrita la prestació de Baixa Laboral, la situació d'aïllament per causa del Coronavirus, com a malaltia a efectes del cobrament de la prestació, sempre i quan el mutualista aporti el corresponent comunicat de baixa per part de la Seguretat Social, o bé, en els casos dels mutualistes alternatius al RETA que no puguin obtenir el comunicat de baixa de la Seguretat Social, un informe del personal mèdic en el que consti la necessitat d'aïllament. 

  • Per a les persones assegurades de la prestació d'Hospitalització

Subsidi diari durant els dies complerts d'hospitalització a causa de la malaltia pel Coronavirus (Covid-19). L'import del subsidi es triplicarà durant el període de permanència a la Unitat de Vigilància Intensiva (UVI), la Unitat de Cures Intensives (UCI) o la Unitat Coronària. 

  • Per a les persones assegurades de la prestació de Despeses Quirúrgiques 

Abonament d'una indemnització, recollida en el Barem de la prestació, en cas que la malaltia pel Coronavirus (Covid-19) requereixi proves diagnòstiques i/o intervencions quirúrgiques recollides a la taula d'indemnitzacions que figura en el Barem. 

  • Per a les persones assegurades de la prestació de Renda d'Invalidesa 

Abonament d'una pensió mensual, en cas d'invalidesa permanent total o d'invalidesa permanent absoluta provocada per la malaltia del Coronavirus (Covid-19). 

  • Per a les persones assegurades de la prestació de Gran Dependència o Dependència Severa 

Abonament d'una renda mensual vitalícia o temporal, en funció del grau de dependència, en cas que la persona assegurada es trobi en situació de gran dependència o dependència severa derivada de la malaltia o les seqüeles de la malaltia del Coronavirus (Covid-19). 

  • Per a les persones assegurades de la prestació de Renda d'Estudis o Renda Jove 

En cas d'invalidesa o defunció de la persona assegurada provocada per la malaltia del Coronavirus (Covid-19), abonament d'una pensió mensual i temporal al seu favor o a favor dels seus fills o les seves filles, fins que aquests/es arribin a l'edat establerta en la cobertura subscrita. 

  • Per a les persones assegurades de la prestació de Vida, Vida Temporal o Vida Inspirit 

En cas de defunció de la persona assegurada provocada per la malaltia del Coronavirus (Covid19), abonament del capital subscrit a favor de les persones beneficiàries designades. 

En cas de tenir subscrita la cobertura opcional d'Invalidesa Permanent Total i/o Invalidesa Permanent Absoluta, abonament del capital subscrit a la persona assegurada en cas que la malaltia del Coronavirus (Covid-19) derivi en aquestes invalideses. 

  • Per a les persones assegurades de la prestació de Malalties Greus 

En cas de malaltia greu de la persona assegurada provocada per la malaltia del Coronavirus (Covid-19), abonament del capital subscrit a favor de les persones beneficiàries designades. 

NOTA: En els reglaments de cada prestació consten les especificacions complertes de la cobertura.

40781
Usem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, per tal de millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc. Si continues navegant sense canviar la configuració, considerarem que acceptes la seva instal·lació i ús conforme el nostre Avís legal.