La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Inversió Sostenible, Pla de Pensions

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc4
text-candau

 

Renda Fixa Llarg Termini

 

Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (90,46 kB)

 

Es tracta d’un pla tancat a noves incorporacions des del 27 de febrer de 2015.

Vocació   inversora

L'Enginyers 2019 té com a objectiu assolir una rendibilitat del 8% acumulat a venciment.

La cartera d’actius de renda fixa i/o del mercat monetari correspon a organismes públics, nacionals i/o internacionals, i/o a entitats privades. La duració de la cartera es manté en tot moment en línia amb el termini de venciment, per la qual cosa s’anirà reduint de forma progressiva.