La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Solvència i política d'inversions

Nota sobre política d'inversions i solvència de la Mútua dels Enginyers  

La política d'inversions de La Mútua té un marcat caràcter conservador, com es pot observar pels criteris de prudència i seguretat en què es basa, destacant-ne principalment els següents aspectes:

1. Gairebé el 90% dels emissors de renda fixa o productes estructurats inclosos en cartera mantenen una qualificació creditícia equivalent a investment grade o grau d’inversió, segons qualificació d’ Standard & Poors.

2. Més del 90% de la cartera està invertida en actius monetaris i valors de renda fixa a venciment.

3. El grau de diversificació de la cartera és elevat, complint-se en tot moment la normativa aplicable al nostre sector.

A continuació s’indiquen els principals riscos financers que impacten en  l’Entitat:

Risc de crèdit

Amb caràcter general l’Entitat manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en entitats financeres d’elevada solvència.

En relació amb el risc de crèdit associat als instruments financers, la política establerta per l’Entitat es concreta en dos principis bàsics:

  • Prudència  en les inversions.
  • Diversificació en sectors i emissors.

Risc de liquiditat

Les inversions financeres estan materialitzades gairebé en la seva totalitat en títols cotitzats en mercats organitzats que permetrien la presa de mesures en cas que es pogués produir alguna situació de tensió de liquiditat.

Igualment, l'entitat manté un coeficient de liquiditat adequat per satisfer les seves obligacions a curt termini.

Risc de mercat

Tant la tresoreria com la renda fixa de l’Entitat estan exposades al risc de tipus d’interès.

L’Entitat realitza periòdicament diferents anàlisis de sensibilitat de les seves carteres respecte el risc de mercat derivat principalment de l’evolució dels tipus d’interès i dels mercats.

En relació al risc de tipus de canvi, a finals de 2015 l’Entitat no tenia posicions en moneda diferent de l’euro.

Addicionalment, La Mútua presenta uns nivells d'exposició al risc financer adequats, donada la naturalesa dels actius en els que inverteix, així com a l'absència d'endeutament de l’entitat.

 

A continuació es proporciona informació detallada de la cartera de venciment a data actual:

  

taula solvencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

La nostra entitat, com a mutualitat de previsió social i gestora de fons de pensions, es troba sotmesa a la supervisió i control del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, així com de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), en quant al compliment de la normativa vigent i ratis de solvència suficients.

En aquest aspecte, La Mútua compleix en tot moment amb els requisits de solvència exigits pel regulador, superant els mínims establerts, reflex d'una situació de solvència sanejada. L’exercici 2015 s’ha tancat amb 3,3 vegades la solvència mínima requerida.

  

31 de desembre de 2015