La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Pla de Pensions, PPA i PPSE

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

L’any 1988 es va promoure el Pla de Pensions Associatiu per al col·lectiu dels Enginyers Industrials de Catalunya, com a eina per a construir un patrimoni que permetés complementar la pensió pública de jubilació, optimitzant a la vegada el tractament fiscal d’aquest producte d'estalvi.

ELS PLANS DE PENSIONS DELS ENGINYERS

Des d’aquell any les coses han canviat molt, tant des del punt de vista macroeconòmic –Espanya està a la Unió Monetària Europea i això ha comportat un escenari de tipus d’interès reduïts, taxes d’inflació a la baixa i adopció d’una nova moneda com és l’euro-, com des del punt de vista personal –major sensibilització per la jubilació, superiors coneixements sobre els instruments financers a l’abast per l’obtenció de les millors rendibilitats possibles de l’estalvi, etc.- Dintre d’aquest procés de substancials canvis, la Mútua ha continuat ampliant el ventall de productes de previsió social complementària fins a conformar una gamma de 10 plans de pensions, un pla de previsió assegurat i un pla de previsió social empresarial, que ofereixen diferents alternatives i estils de gestió d’inversions adaptables al perfil de tolerància al risc del mutualista.

La Mútua dels Enginyers posa a disposició del mutualista el seu equip d’assessors especialitzats en estalvi i fiscalitat per a planificar conjuntament l’opció més adequada, segons la seva situació personal, familiar, laboral i fiscal.

Flexibilitat en les aportacions i prestacions

Les aportacions es poden realitzar periòdicament o en qualsevol moment, de forma extraordinària i de la manera que sigui més còmoda: domiciliació bancària, xec o transferència directa al compte bancari del Fons de Pensions.

Les prestacions es poden cobrar, des del moment en què es jubila el partícip, en l’any en què ho desitgi o li vagi millor des del punt de vista fiscal, sempre en cas de què ho faci en forma de capital. Si opta per cobrar-ho en forma de Renda financera també pot decidir a partir de quin any vol començar a cobrar-la i una vegada ho fa, si l’interessés pot decidir cobrar el saldo romanent en qualsevol moment.

A més a més, en cas de malaltia greu, atur de llarga durada, incapacitat permanent absoluta o total i defunció es poden cobrar també les prestacions corresponents.

Possibilitat de contractació d’una assegurança complementària

Existeix l’opció de contractar una assegurança, que cobreix la defunció i la incapacitat permanent absoluta, per un capital de quantia lliurement determinada pel partícip i que té el mateix tractament fiscal que el pla de pensions.

Per tant, les primes pagades per l’esmentada assegurança són deduïbles de la base imposable de l’IRPF del partícip.

Aquesta opció és exclusiva pels plans associatius, com és el cas dels plans de La Mútua.

Confecció d’un producte a la seva mida

Es pot escollir entre qualsevol dels productes de La Mútua o qualsevol combinació possible d’aquests, amb la premissa d’adaptar-se a l’estratègia inversora més adequada a la situació patrimonial actual i futura.

 

Informes trimestrals 

3T2017 3T2017  (957,18 kB)

Informació d'interès 

3T2017 3T2017  (54,15 kB)

Tractament fiscal i liquiditat dels plans de pensions, PPA i PPSE

 

Pla Fons Categoria Nivell de Risc Inici Reglament Política Inversió Fitxa Dades Fonamentals
Pla de Pensions Associatiu (1) FP EIC RFMx
Risc-4
1988 04.2016 04.2015 3T2017 3T2017
Enginyers Tresor (1) FP EIC 2 RFCT
Risc-3
1998 04.2016 04.2016 3T2017 3T2017
Enginyers Mixt (1) FP EIC 3 RVMx
Risc-4
1998 04.2016 01.2015 3T2017 3T2017
Enginyers Borsa (1) FP EIC 4 RV
Risc-6
1998 04.2016 01.2015 3T2017 3T2017
Enginyers Prudent (1) FP EIC 5 RFMx
Risc-3
2007 03.2016 04.2015 3T2017 3T2017
Enginyers 2019 (1) FP EIC 6 RFLT
Risc-3
2002 03.2016 01.2015 3T2017 3T2017
Enginyers Fonsgestió (1) FP EIC 7 RVMx
Risc-4
2005 03.2016 01.2015 3T2017 3T2017
Enginyers Accions Europa (1) FP EIC 9 RV
Risc-5
2016 09.2016 09.2016 3T2017 3T2017
Enginyers Horitzó 2018 (1) FP EIC 10 RFMx
Risc-4
2014 03.2016 01.2015 3T2017 3T2017
PPA Mútua dels Enginyers (2)   Garantit
Risc-ppa
2003 11.2016   3T2017  
PPSE Mútua dels Enginyers (2)   Garantit
Risc-ppa
2014 11.2016   3T2017  
PPA FIATC-Enginyers(2)   Garantit
Risc-ppa
2009        

 

  RFMx Renda Fixa Mixta
  RFCT Renda Fixa a Curt Termini
FP: Fons de pensions RFLT Renda Fixa a Llarg Termini
PPA: Pla de Previsió Assegurat RVMx Renda Variable Mixta
PPSE: Pla de Previsió Social Empresarial RV Renda Variable

(1)

text-candau

(2)

text-candau-ppa