Informació General

La Mútua dels Enginyers és alternativa al Règim Especial de treballadors Autònoms de la Seguretat Social per tots els enginyers Industrials Col·legiats.

Per donar compliment al límit quantitatiu que implica la disposició addicional dinovena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, la Mútua ha implementat el paquet mínim alternatiu perquè l’enginyer adeqüi aquelles cobertures que voluntàriament desitgi millorar considerant la seva situació personal - professional. Caldrà abonar en concepte d’aquestes prestacions el 80% de la quota mínima que s'ha de satisfer amb caràcter general en el RETA.

  • Per als enginyers que s’acullin a l’alternativitat al RETA de la Mútua fins als 59 anys:

PRESTACIONS

IMPORTS COBERTS

Vida temporal o Vida Inspirit (1): mort i invalidesa 30.000 €          
Baixa laboral (de 15 dies a 2 anys) 300 €/mes          
Rendes d’invalidesa           300 €/mes          
Hospitalització           30 €/dia          
Depeses quirúrgiques: 1 cop el barem          
Renda d’estudis: mort i invalidesa(2) 300 €/mes
Gran Dependència           300 €/mes
Multinversió:
 Aportació anual mínima    
Fins a 55 anys: 360 €/any
Dels 55 als 60 anys: 500 €/any

(1) La prestació Vida Inspirit únicament pot ser subscrita en el cas que l’assegurat tingui menys de 45 anys

(2) En cas que es tinguin fills menors de 23 anys

En cas que la quota corresponent al mutualista resulti inferior al mínim legal (el 80% de la quota mínima del RETA), aquest haurà d’incrementar l’import cobert de les prestacions que consideri més oportú o les aportacions al Multinversió de manera que la quota total a satisfer compleixi el mínim legal en cada moment.  

  • Per als enginyers que s’acullin a l’alternativitat al RETA de la Mútua a partir dels 60 anys, s’adaptaran les prestacions en funció de les seves circumstàncies, sempre resultant un nivell mínim de quotes i aportacions a la Mútua del 80% de la quota mínima del RETA.  

 Descarregui el document: