Sistema Alternatiu al RETA

Accedeix als avantatges que et dona l’alternativitat al RETA de La Mútua dels Enginyers en ser autònom/a.
Declaració responsable

Simula i contracta

Com accedir-hi

Si ets enginyer/a industrial col·legiat/da i vols exercir per compte propi, abans d’iniciar l’activitat has de decidir entre adherir-te al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, o fer-te mutualista alternatiu al RETA.

Característiques del Sistema Alternatiu al RETA

 
logo_mutua
logo_ss
 
Les teves quotes serveixen per configurar el teu pla de cobertures. m1
s1 Les teves quotes serveixen per pagar les pensions públiques actuals.
Personalitza les cobertures que més t'interessin. m2
s2 No és personalitzable. Incrementes la teva cotització per a totes les cobertures en general.
Si exerceixes la doble activitat, les prestacions públiques se sumen a les de La Mútua. m3
s3 Si exerceixes la doble activitat, la teva prestació pública econòmica està topada a un import.
Compatibilitza la pensió públics de jubilació amb l'activitat pel teu compte. m4
s4 No pots compatibilitzar el 100% de la pensió pública de jubilació amb l'activitat pel teu compte.
Escull les persones beneficiàries de les teves prestacions. m5
s5 No pots escollir les persones beneficiàries de les teves prestacions.
La gestió és privada i existeix un òrgan de control. m6
s6 La gestió és pública i no existeix la capacitat de participar en la seva gestió.
Tu esculls l'import de les prestacions a favor del teu/teva conjugue i fills/es. m7
s7 Les prestacions de viudetat o orfandat són menors que la pensió pública de jubilació.
Quota mínima inferior a la Seguretat Social. m8
s8 Quota mínima superior a La Mútua dels Enginyers.

Per què és important la teva decisió?

  • Si optes per la Seguretat Social NO podràs canviar d’opinió més endavant.
  • Si esculls l’opció de La Mútua, podràs canviar d’opinió en el futur i donar-te d’alta en la Seguretat Social.
  • Si no prens cap decisió, la teva activitat serà assimilada al Règim d’Autònoms de la Seguretat Social.  

  

Simula i contracta

Per què escollir el Sistema Alternatiu al RETA?

Requisits per accedir al servei

  • Disposar de la titulació d’enginyer/a industrial.
  • Estar col·legiat/da.
  • Simultàniament, o amb posterioritat a l’alta com a mutualista alternatiu al RETA, donar-se d’alta de l’Epígraf de l’IAE –Grup 311 (Enginyers industrials i tèxtils).
  • No haver estat anteriorment donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms per l’anterior epígraf d’IAE.

Paquets de cobertures del Sistema Alternatiu al RETA

Gaudeix de la seguretat que et proporciona comptar amb l’assegurança de dependència que t’ofereix La Mútua dels Enginyers:

Paquets

Segons la previsió de rendiments nets declarats

Paquet reduït

Aplicable a les noves altes

FAQ - Preguntes freqüents

1. És possible donar-se d’alta a La Mútua si vens d’una altra mutualitat alternativa?
Sí, és possible i es regeix pels pactes que hi hagi entre la mutualitat i el mutualista.
La data d’alta a La Mútua dels Enginyers ha de ser anterior a la data de baixa de la mutualitat de procedència.
2. I, si aturo la meva activitat professional com a enginyer causant baixa al RETA i més endavant vull tornar a iniciar l’activitat, podré aleshores adherir-me a La Mútua dels Enginyers com a alternativa al RETA?
Sí, sempre que el canvi de sistema de protecció no sigui la causa del cessament temporal de l’activitat.
3. Si treballo per compte propi amb La Mútua com a alternativa al RETA i m'incorporo també a una empresa com assalariat, hi haurà incompatibilitat entre pensions?
Segons la normativa actual, les prestacions de La Mútua dels Enginyers són independents d'altres que li corresponguin per la inclusió de qualsevol règim de la Seguretat Social o altres sistemes privats de previsió, compatibles i no concurrents. És a dir, que no computen a efectes de límits legals establerts en les pensions públiques.
4. Si he optat per La Mútua com a alternativa al RETA i desitjo contractar laboralment a un empleat, puc donar-lo d’alta en el règim general de la Seguretat Social?
No hi ha inconvenient en donar d'alta al treballador en la Seguretat Social.
5. Actualment, compagino l'activitat en exercici lliure amb La Mútua com a alternativa al RETA i el treball com assalariat en una empresa. Puc tenir dret a la desocupació en cas de cessament laboral de l'activitat per compte d'un altre?
Segons la normativa actual, és incompatible rebre la prestació d’atur amb el treball per compte propi.
6. Soc una enginyera que ha optat per La Mútua dels Enginyers com a alternativa al RETA. Puc sol·licitar a l'Agència Tributària l'abonament per anticipat de la deducció per maternitat?
En el cas d'optar per La Mútua com a alternativa al RETA, es tindrà dret a sol·licitar l'abonament anticipat de la deducció sempre que es compleixi amb els requisits establerts a la normativa actual de l'IRPF, Llei 35/2006, de 28 de novembre.

Per optar a l'abonament anticipat de la deducció hauràs d'estar donada d'alta a la mutualitat en cada un dels mesos en què percebis l'ajuda, sempre que la cotització mensual sigui com a mínim de 100€.
7. Puc donar-me d'alta en el règim general de la Seguretat Social sense donar-me de baixa de la mutualitat?
La legislació vigent permet simultaniejar ambdós sistemes de protecció social.
8. Vull iniciar la meva activitat per compte propi com a enginyer industrial. De quant temps disposo per poder optar a una de les dues opcions: RETA o La Mútua?
Qualsevol de les dues opcions s’ha d’escollir amb anterioritat a l’inici de l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Si no és manifestat expressament abans d’iniciar l’activitat, l’Administració Pública entén que s’ha acollit al RETA.
9. Si soc administrador o soci d’una societat professional d’enginyeria, puc utilitzar La Mútua dels Enginyers com a alternativa al RETA? En cas afirmatiu, em puc acollir a les quotes reduïdes?
Es pot utilitzar La Mútua dels Enginyers com a alternativa al RETA, però no es pot acollir a les quotes reduïdes.