Avantatges fiscals

Pots beneficiar-te de desgravacions en la teva Declaració de la Renda.

Qui pot beneficiar-se?

Bullet 1

Enginyers/es autònoms inclosos en el Sistema Alternatiu a la Seguretat Social amb La Mútua dels Enginyers.

Bullet 2

Enginyers/es que cotitzen en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (Seguretat Social).

bullet 3

Enginyers/es col·legiats treballadors per compte aliè.

Enginyers/as autònoms inclosos en el Sistema Alternatiu a la Seguretat Social amb La Mútua dels Enginyers

Els enginyers/es (i familiars de primer grau) inclosos en el Sistema Alternatiu al RETA de La Mútua dels Enginyers tenen els següents beneficis fiscals:

Deduïble el 100 % de les quotes satisfetes a La Mútua dels Enginyers amb limitació.

 

Limitació

Fins a un màxim del 100 % de la quota màxima per contingències comuns que en cada exercici econòmic s’hagi establert pel RETA.

Les quotes que superin el límit anterior poden reduir-se, amb limitació, de la base imposable general de l’IRPF sempre que corresponguin a quotes de les cobertures de: jubilació, invalidesa, dependència i defunció.

 

Limitació

La reducció de la base imposable general de l’IRPF, podrà ser la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 5.750 € anuals.

Aquest límit és compartit amb les aportacions a Plans de Pensions individuals, Plans de Previsió Assegurats (PPA), quotes d’assegurances privades de Dependència Severa o Gran Dependència, i quotes a mutualitats de previsió social.

Enginyers/es que cotitzen en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (Seguretat Social)

Els enginyers/es poden reduir de la base general de l’IRPF, amb la limitació exposada en el següent punt:

Les quotes de les cobertures de: jubilació, invalidesa, dependència i defunció.

 

Reducció de la base de IRPF

La reducció de la base imposable general de l’IRPF, podrà ser la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 1.500 € anuals.

Aquest límit és compartit amb les aportacions a Plans de Pensions individuals, Plans de Previsió Assegurats (PPA), quotes d’assegurances privades de Dependència Severa o Gran Dependència, i quotes a mutualitats de previsió social.

Enginyers/es col·legiats treballadors per compte aliè

Els enginyers/es col·legiats treballadors per compte aliè i els seus cònjuges i familiars consanguinis de primer grau poden reduir de la base general de l’IRPF, amb la limitació exposada en el següent punt:

Les quotes de les cobertures de: jubilació, invalidesa, dependència i defunció. Sempre que hi hagi un conveni entre el col·legi professional i La Mútua dels Enginyers en els termes establerts en la normativa.

 

Reducció de la base de l'IRPF

La reducció de la base imposable general de l’IRPF, podrà ser la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 1.500 € anuals.

Aquest límit és compartit amb les aportacions a Plans de Pensions individuals, Plans de Previsió Assegurats (PPA), quotes d’assegurances privades de Dependència Severa o Gran Dependència, i quotes a mutualitats de previsió social.