Suggeriments i Reclamacions

La nostra prioritat és acompañar-te i protegir-te.

Serveis d’Atenció al Mutualista (SAM)

Els mutualistes, així com els assegurats o beneficiaris de qualsevol prestació/producte de La Mútua o del grup poden presentar reclamació al respecte exposant el més detalladament possible els motius que generen la queixa o reclamació.

 

Més informació

Es podrà reclamar a La Mútua que reconegui un dret del reclamant o bé que realitzi una actuació a la que pugui estar obligada, sempre que aquests drets i obligacions facin referència a la seva activitat com asseguradora. Atenent també altres reclamacions sobre les empreses a les que està vinculada per col·laborar amb el reclamant a cercar la resolució més satisfactòria.

La Mútua posa a la seva disposició un full de Queixes i reclamacions, per si desitja instrumentar-ho per escrit, però el mitjà utilitzat per la reclamació podrà ésser formulat: personalment o per representació degudament acreditada, tant oralment a les oficines de la Mútua com telefònicament o per escrit (en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics).

Si el reclamant vol resposta escrita o tenir constància documental de la queixa formulada, l’ha de presentar en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que aquests permetin la lectura, impressió i conservació dels documents. (Veure reglament per més detall d’informació al respecte).

El Servei d’Atenció al Mutualista (SAM) actua de manera autònoma i independent respecte de qualsevol altre servei o departament de l’entitat, sotmès jeràrquicament a la Direcció General i, en darrera instància, a la Junta Rectora.

La presentació de les queixes i reclamacions davant el SAM és un requisit necessari abans de sotmetre-les al Defensor del Mutualista de la Mútua. Per a més informació pot llegir el reglament del SAM.

 

Reclamacions a:

Via Laietana, 39 – 2n
08003 Barcelona
sam@mutua-enginyers.com   
Tel: 900 898 990 / 932 954 300

 

Defensor del mutualista

La figura del Defensor del mutualista està regulada per la normativa vigent i contemplada en els nostres Estatuts (Art. 42) perquè d’una forma totalment independent i objectiva protegeixi els drets de tots els mutualistes, assegurats i beneficiaris.

La Junta rectora ha nomenat el Sr. Pere Palacín i Farré, ex degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i persona de reconegut prestigi, perquè d’una forma totalment independent i objectiva protegeixi els drets de tots els mutualistes i assegurats.

Reclamacions a:

Via Laietana, 39 – 2n
08003 Barcelona
defensor@mutua-enginyers.com 
Tel: 935 522 751

 

Què ha de constar a la reclamació?
 • Dades identificatives del reclamant: nom i cognoms, domicili, DNI/CIF, telèfon de contacte.
 • Identificació de la prestació o causa de reclamació.
 • Motiu de la reclamació.
 • Identificació del departament, oficina o agent si la causa de la reclamació és la seva actuació.
 • Resposta del Servei d’Atenció al Mutualista o indicació d’haver formulat la queixa.
 • Indicació que no té coneixement que els fets siguin objecte d’algun procés administratiu, arbitral o judicial i finalment el lloc la data i la seva signatura.
 • Així mateix, també s’haurà d’adjuntar la documentació necessària acreditativa de la incidència per poder fer una valoració objectiva de la situació.
 • El Defensor podrà no admetre les reclamacions en els següents casos:
  • Que ometin dades essencials per la seva tramitació, que siguin no subsanables.
  • Quan ja s’hagi presentat reclamació judicial o davant d’un tribunal arbitral.
  • Quan es formulin queixes o reclamacions ja resoltes pel Defensor i pels mateixos fets.
  • Que hagin transcorregut més de 2 anys des del moment en què el reclamant hagi conegut el fet.
  • Queixes o reclamacions que no hagin estat formulades prèviament al SAM. En aquest cas, el Defensor remetrà directament la reclamació a aquest servei per tal d’esgotar el tràmit administratiu.

 

El Defensor resoldrà en un termini màxim de dos mesos.
Aquest tràmit no tindrà cap cost per al reclamant.
Per a més informació podeu llegir el reglament del Defensor del Mutualista.

Queixes i reclamacions de Plans de Pensions

 

Defensa dels partícips

La normativa vigent estableix les següent vies per presentar queixes i reclamacions davant l’Entitat Gestora, segons es tracti de plans de pensions individuals o bé de plans de pensions associatius.

  

Plans de pensions individuals

Per aquesta tipologia de Plans de Pensions l’Entitat Gestora ha de nomenar un Defensor del Partícip el qual ha de ser una persona experta independent que haurà de decidir sobre les queixes i reclamacions que formulin els partícips, beneficiaris o els seus drethavents.

Defensor: Sr. Jaume Quibus Rodríguez
Carrer Baixada de Blanes, 3, B, 1º, 4ª
08023 Barcelona
jaume@quibus.es

Plans de pensions associatius

En aquest cas, tal com disposa la normativa, l’Entitat Gestora posa a disposició dels partícips, beneficiaris o els seus drethavents, per formular les queixes i reclamacions, el Servei d’Atenció al Mutualista en primera instància:

Primera instància:
Via Laietana, 39, 2n
08003 Barcelona
sam@mutua-enginyers.com
Tel: 900 898 990 / 932 954 300

Segona instància:
Defensor del Mutualista: 
Via Laietana, 39, 2n
08003 Barcelona
defensor@mutua-enginyers.com
Tel: 935 522 751

ÒRGAN ADMINISTRATIU COMPETENT:

En cas de disconformitat amb el resultat emès, o en absència de resolució en el termini de dos mesos per part del SAM/SAC i/o del Defensor Client/mutualista/partícip, el reclamant pot presentar la seva queixa o reclamació davant del COMISSIONAT PER A LA DEFENSA DEL CLIENT DELS SERVEIS FINANCERS, que depèn de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb domicili a Paseo de la Castellana, núm. 44, 28046 de Madrid.

Sistema de prevenció de delictes/Compliance penal

 

Política de compliment penal

Descarrega PDF

  

Codi Ètic de proveïdors i col·laboradors

Descarrega PDF

  

La Mútua dels Enginyers ha obtingut el “Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal” d’AENOR que acredita que el seu sistema de gestió de compliment penal està d’acord amb la norma UNE 19601: 2017.