Política de Privacitat

Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les seves dades en compliment de la normativa vigent. Si us plau, llegeixi detingudament la informació següent.

 

Qui és el responsable del tractament?

Si és o ha estat client o bé ha contactat amb La Mútua dels Enginyers: MUTUALITAT DELS ENGINYERS, M.P.S., CIF: V08430191, Via Laietana 39, 2º - 08003 Barcelona (“La Mútua”).

Si és o ha estat client o bé ha contactat amb Serpreco, corredoria d’assegurances: SERPRECO CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.A., CIF: A58852518, Via Laietana 39, 2º - 08003 Barcelona.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són: dpd@mutua-enginyers.com

 

Quines categories de dades personals tractem i d’on provenen?

Tractem dades sobre les persones (nom i cognoms, dades de contacte, edat, familiars, dades bancàries, etc.) i dades patrimonials, professionals i de salut rellevants per a la contractació d’assegurances i plans de pensions.

En els casos de contractació directa les dades són proporcionades per l’interessat i en els casos de mediació els proporcionen els mediadors.

 

Quines són les finalitats del tractament?

Tractem dades personals per alguna o vàries de les següents finalitats:

 • Tramitar la sol·licitud per contractar o renovar algun dels nostres productes, incloent l’elaboració de perfils per a la tarificació de riscos, coneixement del client, intercanvi d’informació amb mediadors i col·laboradors, contractació d’assegurances, coassegurances, reassegurances, i plans de pensions, i altres productes i serveis que s’ofereixin.
 • Proporcionar els serveis contractats, incloent la gestió dels productes, la peritació de danys i liquidació de sinistres, cessió de les dades a proveïdors per proporcionar els serveis a l’assegurat segons les cobertures contractades, gestió de queixes i reclamacions i l’externalització de serveis relacionats amb l’activitat asseguradora.
 • Compliment de qualsevol obligació legal de subministrament d’informació a l’administració (prevenció del frau, blanqueig de capitals, etc.).
 • Intercanvi d’informació intragrup per al compliment de les obligacions de supervisió, registre de contractes, sinistres, provisions tècniques i inversions, gestió centralitzada de recursos informàtics, finalitat estadística i accions comercials.
 • Accions comercials amb clients o clients potencials.
 • Amb els currículums vitae, realitzar processos de selecció de personal, i avaluar els candidats als llocs de treball disponibles.

Si anem a tractar les seves dades personals per a un propòsit no mencionat aquí, li informarem per endavant.

 

Quina és la nostra legitimació per al tractament?

La legitimació per a tractar les seves dades anirà en funció del context en el qual les hem rebut.

 • Per a tractaments relacionats amb la formalització, execució i renovació del contracte, la base legal serà la de permetre contractar i donar compliment al mateix.
 • Per a tractaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat empresarial i asseguradora, la base legal serà el nostre interès legítim i el compliment de les nostres obligacions legals.
 • Per a tractaments relacionats amb activitats comercials i de publicitat, la base legal serà el nostre interès legítim o el lliure consentiment de l‘interessat.
 • En els processos de selecció de personal, la base legal serà al nostre interès legítim.

 

A quins destinataris comuniquem les dades?

Comuniquem dades personals a altres destinataris sempre que sigui necessari per al compliment de les nostres obligacions contractuals o legals.

Tanmateix, podem comunicar dades a empreses del grup en el context de la seva gestió administrativa, compliment normatiu i gestió comercial.

Al mateix temps, us informem que els servidors informàtics d'alguns dels nostres proveïdors de serveis, com així també els de les companyies re-asseguradores amb les quals treballem, podrien estar situats a països fora de la Unió Europea. En tals casos, si el nivell de protecció de la privadesa no fos equivalent a la Normativa de Protecció de Dades Personals tant europea com espanyola, per absència de decisió d'adequació de la Comissió Europea, com a responsables del tractament adoptarem les garanties adequades previstes a la Normativa de Protecció de Dades Personals tant europea com espanyola per a les transferències a tercers països i organitzacions internacionals, per tal d'assegurar que el nivell de protecció dels interessats no es vegi menyscabat, com així també les mesures apropiades i necessàries per a la millor salvaguarda dels drets dels interessats i la seguretat de la informació, sobre la base de les mesures tècniques disponibles a cada moment, tret de les excepcions contemplades per a situacions específiques expressament previstes a la normativa.

 

Quins són els terminis de conservació de les dades personals?

Conservarem les dades durant el termini legalment exigible segons la normativa aplicable en cada cas. Quan no existeixi termini legal específic, conservarem les dades durant els següents terminis:

 • Dades de contacte continguts en qüestionaris de sol·licitud de pressupost (sense que finalment es formalitzi contracte): 12 mesos.
 • Dades contingudes en qüestionaris de sol·licitud de producte (sense que finalment es formalitzi contracte): 12 mesos a partir de la revocació de la sol·licitud.
 • Dades contingudes en els currículums vitae: 6 mesos.

 

Quins són els seus drets i com exercir-los?

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la seva portabilitat a altres companyies del sector, limitar o oposar-se al seu tractament, o a retirar el consentiment prestat per al mateix. També té dret a demanar la revisió de qualsevol decisió presa de forma automatitzada. Pot exercir els seus drets:

 • Per correu postal, a la direcció: Via Laietana 39, 2º - 08003 Barcelona.
 • Per correu electrònic, a la direcció: dpd@mutua-enginyers.com.

Per això haurà de proporcionar la informació necessària per a la seva correcta identificació així com per a que sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Igualment té dret a reclamar davant la Agencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es) si creu que ha vist vulnerat algun dels drets enumerats anteriorment.

    

Última actualització: 25 de maig del 2022