S'han produït els següents errors:

Assegurança de la llar

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

1) QUÈ PODEM ASSEGURAR AMB UNA ASSEGURANÇA MULTIRISC DE LA LLAR?

El continent: obra civil, instal·lacions i elements fixos de decoració annexos d’un habitatge i el coeficient que ens pertanyi, si és el cas, d’una comunitat de propietaris (no totes les pòlisses del mercat compleixen aquestes condicions).

El contingut: els béns que tenim a l’interior de la habitatge: mobles (cuina, bany, habitacions…), objectes de decoració, aparells de so i d’imatge, electrodomèstics, roba, roba de casa, aliments. Els objectes de valor: quadres, tapissos, obres d’art, objectes d’or, platí i plata, pelleteria, instruments, incunables... Les joies: objectes de metalls i pedres precioses que serveixin per l’ornament de la persona. Diners: moneda de curs legal. Vehicles: dins del garatge. Vidres, portes (interiors), finestres i miralls.

2) QUINS DANYS COBREIX L’ASSEGURANÇA MULTIRISC?

Els danys causats per: incendi, explosió, llamps, danys elèctrics i les despeses que s’hagin d’assumir com a conseqüència d’aquestes: bombers, allotjament provisional i els necessaris per limitar el sinistre.

Riscs extensius: pluja, vent i pedregada (amb una determinada força), actes vandàlics, impactes…

Danys a causa de l’aigua: fuites accidentals, omissió del tancament d’aixetes i avaries en els sistemes de conducció.

Trencament: miralls, sanitaris, marbres i vitroceràmica.

Robatori i la seva temptativa: els béns sostrets i els danys produïts.

Responsabilitat civil: danys causats a terceres persones (diferents de la família fins a tercer grau i socis).

Assistència i urgències durant les 24 h: professionals de reparació i vigilància, entre altres serveis.

Defensa jurídica: honoraris i despeses derivades de la defensa personal de l’assegurat i fiances, si cal.

Altres cobertures opcionals: atracament al carrer, viatges (un tant per cent del contingut), aliments refrigerats, reposició de claus i tanques, reconstrucció de documents, reposició del valor estètic (En cas de sinistre no només es repararà el dany, sinó que s’intentarà mantenir l’estètica del continent d’aquella estança amb l’import pactat de què es disposa).

3) TOTES LES ASSEGURANCES MULTIRISC COBREIXEN EL MATEIX?

Hem de pensar que totes les assegurances multirisc de la llar no només preveuen diferents garanties, sinó que per a una mateixa garantia poden cobrir capitals o percentatges diferents. Aquestes especificacions les trobarem a les condicions generals de l’assegurança, on es preveuen totes les possibilitats de contractació d’aquella assegurança. Descriu els termes principals que intervenen i seguidament les cobertures bàsiques. Les garanties optatives, hem de tenir-les expressament reflectides en les condicions particulars, en un exemplar imprès amb les nostres dades i les cobertures. En aquest exemplar també podem fer constar les característiques de l’habitatge: annexos, tipus d’habitatge, proteccions, detall de joies o objectes de valor, mobiliari i material professional, animals perillosos…

4) COM FUNCIONA L’ASSEGURANÇA MULTIRISC DE LA LLAR?

L’asseguradora indemnitzarà al propietari pels danys que ha sofert l’habitatge, pagarà les despeses de reparació i, si ha perdut béns, li donarà l’import corresponent perquè els pugui substituir.

També indemnitzarà els danys o lesions causats a tercers com a propietari, inquilí o cap de família.

5) TOTS HEM DE CONTRACTAR LES MATEIXES GARANTIES?

Evidentment, no; és millor preguntar a l’assessor quina seria la millor cobertura en el nostre cas. No sempre és necessari tenir totes les garanties, però hem de vigilar de tenir les necessàries. Com a directrius, podríem considerar el següent:

Propietari de casa unifamiliar: haurà d’assegurar el continent a valor total, inclosos els annexos a més a més del contingut per la totalitat dels seus béns.

Propietari que viu en una comunitat de veïns: comprovar si la comunitat té contractada una assegurança, si és així, revisar els capitals en funció del seu coeficient i garanties (privades i comunes). Si la cobertura és suficient, només caldrà assegurar el contingut, però si només cobreix parts comunes, el capital és molt baix o hem fet millores considerables, haurem de complementar amb un capital de continent a més a més del contingut de la comunitat.

Inquilí: caldrà que contracti capital de continent (a primer risc) o per obres de millora i el contingut pel total dels seus béns.

Hipoteca: el valor de la hipoteca no representa el valor de reconstrucció de l’habitatge, que és el que assegurem, ja que té en compte el terreny i l’especulació comercial de la zona.

6) QUÈ NO COBREIX L’ASSEGURANÇA MULTIRISC?

Abans de res, hem de tenir en compte que l’assegurança multirisc de la llar no és un contracte de manteniment de l’habitatge, sinó que cobreix els accidents fortuïts en relació amb les garanties emprades per la pòlissa, i sovint és més important mirar les exclusions de les pòlisses que no pas les garanties. Tot seguit fem una relació de les exclusions més importants:

  • Objectes cremats a la llar de foc
  • Danys elèctrics en aparells de certa antiguitat
  • Goteres, filtracions per pluja o neu, inundacions per trencament de preses, pintades, cartells…
  • Danys per aigua per oblit del tancament d’aixetes quan l’habitatge és buit durant uns dies; en general, reparació de joc d'aixetes i electrodomèstics i manca de manteniment.
  • Desperfectes superficials, ratllades, descrostats en vidres, miralls, marbres i vitroceràmica, trencaments de bombetes, també es poden excloure vidres treballats o esfèrics.
  • Robatori/furt objectes a l'aire lliure
  • Responsabilitat civil professional

7) QUE ÉS LA INFRAASSEGURANÇA?

És molt important que els capitals assegurats siguin el més propers possibles al valor de reconstrucció de l’habitatge i als nostres béns, per tal d’obtenir la indemnització correcta i compensar la pèrdua o la reparació. En cas d’assegurar per un capital menor, ens indemnitzaran en la mateixa proporció que el que representa el capital contractat envers el valor total (el que es diu aplicació de la regla proporcional).

Hi ha altres casos en els quals podem tenir sorpreses, i és quan declarem unes proteccions o situacions diferents a les reals, com dir que és l’ habitatge principal en lloc d'una segona residència, o que és una urbanització o despoblat i no ho vam especificar…, és a dir, quan no donem tota la informació sobre els béns i la situació de risc. Per això, és una obligació notificar qualsevol variació del risc durant la vigència del contracte i fer una declaració vertadera sobre els béns i els riscs en contractar l’assegurança.

En quins casos no s’aplica la regla proporcional?

  • En els capitals contractats a primer risc.
  • Quan la diferència entre el valor real i l’assegurat s’hagi pactat específicament en el contracte.
  • Quan es pugui fer compensació de capitals. És a dir, si la partida del sinistre està valorada per menys, però tenim una altra partida diferent valorada per més, es pot fer compensació de capitals en funció de les taxes aplicades a cada partida.

8) QUÈ FAIG DAVANT D’UN SINISTRE?

Entenem que serà un sinistre quan hi ha danys sobre la nostra propietat assegurada dins un risc emprat per la pòlissa i no exclòs expressament.

Ho hem de comunicar en un termini màxim de 7 dies a partir del nostre coneixement. Generalment es pot solucionar a través del servei d’assistència de 24 hores, si és més complicat o no el poden resoldre, és millor parlar amb el mediador per tal que faci un seguiment millor.

En general, la indemnització s’estableix en funció dels capitals assegurats en les condicions particulars; tot i que poden haver límits màxims en les condicions generals, sempre preval el particular sobre aquest.

9) QUÈ EM POT OFERIR LA MÚTUA DELS ENGINYERS?

A través de la nostra experiència, tot valorant els diferents paràmetres que ens puguin facilitar, trobar dins les diferents garanties i companyies el més adient per la seva protecció, sigui més senzilla o més complexa.

Comptem amb productes de qualitat que tenen unes garanties bàsiques molt completes i, a més podem oferir-li un assessorament integral, perquè la seva llar mai no estigui infraassegurada.