S'han produït els següents errors:

CIGNA

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2023

Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.

 Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 168,70 € 168,70 €
De 07 a 17 anys 120,65 € 120,65 €
De 18 a 24 anys 137,01 € 156,99 €
De 25 a 29 anys 140,91 € 194,28 €
De 30 a 34 anys 141,59 € 211,10 €
De 35 a 39 anys 145,76 € 201,92 €
De 40 a 44 anys 152,17 € 201,84 €
De 45 a 49 anys 187,07 € 220,60 €
De 50 a 54 anys 207,51 € 235,79 €
De 55 a 59 anys 235,46 € 252,57 €
De 60 a 64 anys 313,72 € 313,73 €
De 65 a 69 anys 419,68 € 419,68 €
De 70 a 79 anys
(segons condicions de la seva pòlissa)
481,61 € 481,61 €

 

Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic) 

 Edat  Prima per assegurat (*)
 Homes  Dones
De 00 a 06 anys 115,63 € 115,63 €
De 07 a 17 anys   83,11 €   83,11 €
De 18 a 24 anys   93,93 € 107,63 €
De 25 a 29 anys   92,79 € 133,14 €
De 30 a 34 anys   97,05 € 144,63 €
De 35 a 39 anys   99,94 € 138,38 €
De 40 a 44 anys 104,33 € 138,34 €
De 45 a 49 anys 128,19 € 151,13 €
De 50 a 54 anys 142,21 € 161,50 €
De 55 a 59 anys 161,34 € 173,05 €
De 60 a 64 anys 214,90 € 214,90 €
De 65 a 69 anys 294,18 € 294,18 €
De 70 a 79 anys
(segons condicions de la seva pòlissa)
329,36 € 329,36 €

 

Cobertura Farmàcia

 Edat  Prima per assegurat (*)
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) 3,03 €

 

Pòlissa Dental

Prima per assegurat (*) 13,24 €

 

(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)