Plans de Pensions i PPA

El teu pla de pensions en les millors mans. Amb una gestió responsable del teu futur.

Avantatges dels nostres plans

Els plans de pensions de La Mútua estan dissenyats per complementar la pensió pública de jubilació, oferint diferents alternatives i estils de gestió d'inversions adaptables al perfil del client

 • Invertim en actius solvents i amb criteris de seguretat i diversificació de riscos
 • Accedim a diversos estils de gestió d'inversions.
 • Tenim una àmplia gamma de plans que cobreix horitzons diferents.
 • Disposem d'un equip humà altament especialitzat en matèria d'estalvi i fiscalitat.

Avantatges fiscals

 • Podràs pagar menys en la declaració de la renda, ja que l'aportació que efectuïs en els plans de pension so PPA redueix la base imposable general de l'IRPF.
 • Per cada quantitat que aportis, podràs estalviar una part en la propera declaració de la renda. L'estalvi dependrà dels ingressos que tinguis i de la comunitat autònoma on resideixis.

 

L'aportació màxima anual en un pla de pensions o a un PPA és la menor entre 1.500 € (*) i el 30% dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques.

El límit màxim de les aportacions anuals a favor del cònjuge és de 1.000 € (*).

(*) Aquests límits són aplicables conjuntament en tots els plans de pensions individuals, associats i d'ocupació, plans de previsió assegurats (PPA) i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, així com a mutualitats de previsió social.

Característiques dels plans de jubilació

butllet1

Varietat de productes

Onze plans que ofereixen diferents alternatives i estils de gestió d'inversions adaptats al client.

butllet2

Fexibilitat

Flexibilitat en les aportacions i els serveis de cada pla.

butllet3

Avantatges fiscals

Les aportacions als nostres plans redueixen la base imposable general de l'IRPF.

butllet4

Assegurança complementària

Possibilitat de contractar una assegurança complementaria al pla amb el mateix tractament fiscal.

butllet5

Producte personalitzat

Possibilitat d'escollir qualsevol dels productes de La Mútua o qualsevol combinació d'aquests.

butllet6

Equip d’assesors

Equip d'assessors especialitzats a disposició del client.

Assessors

El nostre equip de consultoria t’informarà de la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.
Amb La Mútua, un món de serveis al teu abast.

Contacta amb nosaltres

Taula comparativa 

Plans disponibles

Pla Fons Categoria Indicador de risc
PPA Mútua Enginyers * Pla de Previsió Assegurat Garantit 1/6
PPA FIATC-Enginyers * Pla de Previsió Assegurat Garantit 1/6
Enginyers Gestió RF ** Fons de Pensions EIC 10 Renda Fixa a Llarg Termini 3/7
Pla Pensions Associatiu ** Fons de Pensions EIC Renda Fixa Mixta 3/7
Enginyers Renda Fixa ODS ** Fons de Pensions EIC 2 Renda Fixa a Llarg Termini 3/7
Enginyers Mixt ** Fons de Pensions EIC 3 Renda Variable Mixta 4/7
Enginyers Prudent ** Fons de Pensions EIC 5 Renda Fixa Mixta 4/7
Enginyers Inversió Sostenible ** Fons de Pensions EIC 6 Renda Fixa Mixta 4/7
Enginyers Fonsgestió ** Fons de Pensions EIC 7 Renda Variable Mixta 5/7
Enginyers Global Value, PP **  Fons de Pensions EIC 9 Renda Variable 5/7
Enginyers Borsa ** Fons de Pensions EIC 4 Renda Variable 6/7

 

    

(*) El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas d’esdeveniment d’alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions. El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

(**) El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas d’esdeveniment d’alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

Plans promoguts per Ginvest

Pla Fons Categoria Indicador de risc Documentació
Ginvest Renta Variable Global Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de
Catalunya 8, F.P.
Renda Variable 6/7
Ginvest Renta Fija Global Fons de Pensions dels Enginyers Industrials de
Catalunya 10, F.P.
Renda Fixa 3/6

 

FAQ - Preguntes freqüents

1. Què és un pla de pensions?

Els plans de pensions són un producte d’estalvi, que proporciona excepcionals avantatges fiscals. El seu principal objectiu és la constitució d’un capital o una renda que permetin complementar la pensió de jubilació.

En l’actualitat, el pla de pensions o de previsió és l’únic producte d’estalvi que permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la declaració de la renda.

2. Quins avantatges ofereix un pla de pensions?
 • -Fiscalitat de les aportacions: són desgravables en la base imposable general de l’IRPF.
 • -No obligatorietat de realitzar aportacions: en qualsevol moment es pot deixar de realitzar aportacions o bé deixar-les en suspens.
 • -Seguiment i transparència de les inversions per part dels i de les partícips.
 • -Aportacions flexibles en import i en format, ja que es poden realitzar en càrrec domiciliat mitjançant transferència bancària, en taló o en efectiu.
 • -Liquiditat, en determinats supòsits com atur de llarga durada, malaltia greu o en cas d’antiguitat superior a deu anys.
3. Qui són les persones beneficiàries d’un pla de pensions?
Són les persones físiques que havent estat partícips, hagin passat a situació de cobrament de prestacions. Així mateix, també són persones beneficiàries els/les hereus designats o els/les hereus legals d’un partícip difunt.
4. Quines aportacions puc fer?

Aportacions periòdiques: en qualsevol moment el partícip d’un pla de pensions o de previsió es pot comprometre a realitzar aportacions amb una periodicitat prèviament establerta (mensual, trimestral, etc…).

Aportacions extraordinàries: en qualsevol moment es poden realitzar aportacions per la quantia que desitgi el partícip, sempre que es respectin els límits legals que s’estableixen per cada exercici.

5. Poden aportar a un pla de pensions o de previsió les persones que ja no estiguin en actiu?
Sempre que NO es cobri cap pla de pensions és poden continuar fent aportacions per a la jubilació. És a dir, els drets consolidats es podran cobrar per a la contingència de jubilació sempre que no s’hagi cobrat cap quantitat per la mateixa contingència. Un cop iniciat el cobrament de la prestació per jubilació de qualsevol pla de pensions o de previsió, es podran seguir efectuant aportacions, però, únicament es podran cobrar per a les contingències de mort o gran dependència.
6. Poden contractar un pla de pensions les persones sense rendiment del treball o amb uns rendiments inferiors a 8.000 €?
Sí, el podrà contractar el cònjuge del matrimoni que no tingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en una quantitat inferior a 8.000 € anuals. Aquest fet representa un avantatge en el cas d’aquests matrimonis, ja que el cònjuge que treballa obtenint rendiments del treball podrà aplicar una reducció addicional sobre la seva base imposable general per les aportacions al pla de pensions del cònjuge que no treballa (u obté rendiments inferiors als 8.000 €) fins a un màxim anual de 1.000 €.
7. Què són les prestacions d’un pla de pensions?

És el reconeixement d’un dret econòmic a favor de les persones beneficiàries del pla de pensions o de previsió com a resultat de què es produeixi una de les contingències previstes en el pla.

Les prestacions, sigui quina sigui la contingència de la que derivin, tributen en la seva totalitat com a rendiment del treball en l’IRPF i se’ls practica una retenció a compte que dependrà de la situació personal del beneficiari i de l’import percebut.

8. Quines són les contingències que cobreixen els plans de pensions i els de previsió?
 • -Jubilació del o la partícip.
 • -Incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol mena de feina, o gran invalidesa.
 • -Dependència severa o gran dependència.
 • -Mort del o la partícip.
Addicionalment, també hi ha supòsits excepcionals de liquiditat dels plans de pensions i/o de previsió com els següents:
 • -Malaltia greu.
 • -Atur de llarga durada.
 • -A partir de 2025: aportacions amb antiguitat superior a 10 anys.
9. Quines modalitats de cobrament de prestació existeixen?
 • -En forma de capital: es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic.
 • -En forma de renda: consisteix en una renda l’import i la periodicitat de la qual les decideix el o la clienta i que s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. També existeix la possibilitat de cobrar una renda vitalícia.
 • -En forma de capital i renda (modalitat mixta): es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.
 • -A lliure disposició: anar percebent els diners acumulats en el pla segons els vagi necessitant, sense haver de fixar cap data en concret ni cap periodicitat.
10. Les persones beneficiàries que cobrin un pla de pensions per defunció del titular han de tributar per l’Impost de successions?
En cas de ser una persona beneficiària d’un pla per la contingència de mort també estarà subjecte a la tributació com a rendiment de treball i en cap cas estarà subjecte a Impost de successions i donacions.
11. Pot un partícip mobilitzar el seu pla de pensions i de previsió?

Una persona partícip pot mobilitzar el seu pla, traslladant els seus drets consolidats (total o parcialment) a un altre pla o altres plans, a un altre pla o plans de previsió assegurats i a un altre pla o plans de previsió social empresarial.

D’altra banda, al mobilitzar un pla es conserva l’antiguitat del mateix i de les aportacions realitzades.

12. Què significa l’ajornament o diferiment del pagament d’impostos que comporta la realització d’aportacions a un pla de pensions?

Una persona partícip d’un pla de pensions es redueix en la seva base imposable general de l’IRPF les quantitats aportades. Per tant, i donat el caràcter progressiu de la tarifa de l’IRPF, mentre està en actiu haurà de tributar per menys base liquidable a conseqüència d’aportar a un pla de pensions i/o de previsió.

Quan es jubili, haurà de tributar per les quantitats cobrades del pla. Com acostuma a succeir en la gran majoria dels casos, a partir de la jubilació els seus rendiments seran menors, ja que el més normal és que al deixar la vida activa professional els ingressos disminueixin, i considerant que la base imposable serà inferior a la del treballador actiu, la tributació serà menor que quan realitzava les aportacions al pla.

Aquest fet s’anomena “diferiment del pagament d’impostos”. S’obtenen avantatges fiscals immediates i en el futur, quan es rebi la prestació, s’haurà de tributar, però en la gran majoria dels casos aquesta tributació serà a un tipus impositiu menor.

Serveis addicionals

Equip de consultors al teu abast

No t'ho perdis! Aprofita la promo del moment