Canal de denúncies

Canal de denúncies a disposició dels mutualistes, treballadors i proveïdors, que poden ser anònimes, per a infraccions penals o administratives greus o molt greus (Llei 2/2023).

Informació sobre el canal de denúncies

Vols informar sobre algun delicte o infracció administrativa greu o molt greu en l’àmbit de la Hisenda Pública, la Seguretat Social o de la Unió Europea?

Ho pots fer a través del Canal de Denúncies de manera:

  • Confidencial
  • Anònima (si ho vols)

*Aquest canal és un Sistema Intern d’Informació que es proporciona d'acord a la Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, implementant així un Sistema Intern d’Informació (Canal de Denúncies)