Avantatges de l'alternativitat

AVANTATGES DE LA MUTUALITAT

COST I COTITZACIÓ

El cost de les cobertures seleccionades representen una quota més econòmica comparada amb l'afiliació a la Seguretat Social. La Mútua dels Enginyers calcula les quotes corresponents a les prestacions amb tècniques actuarials i a través d'un sistema de capitalització individual, de manera que assegurem al mutualista una cobertura en el cas de produir-se la contingencia

DOBLE COTITZACIÓ

Amb l'afiliació a la mutualitat, els professionals que cotitzen en el règim general eviten cotitzar a fons perdut, ja que la Seguretat Social té unes prestacions màximes establertes, que es podrien superar fàcilment cotitzant als dos règims de la Seguretat Social

JUBILACIÓ DE L'ACTIVITAT PER COMPTE D'ALTRI

En cas de jubilació per compte d’altri, si va optar pel Règim d'Autònoms, cal donar-se de baixa d'aquest règim i per tant de l'exercici lliure, per poder sol licitar la prestació de jubilació de la Seguretat Social. Si es va optar per la mutualitat, pot exercir lliurement la professió, mantenint la cotització a la mutualitat i sol licitant la pensió pública, en tractar de sistemes de previsió independents

PRESTACIÓ PER JUBILACIÓ

En utilitzar un sistema de capitalització individual, el mutualista obtindrà en el moment de jubilar-se un capital acord amb les aportacions que hagi satisfet independentment del temps que hagi estat en el sistema alternatiu

FLEXIBILITAT

A partir de les cobertures mínimes establertes, el mutualista podrà ampliar només aquelles prestacions que vegi més interessants, en lloc d'ampliar tot el seu conjunt com en el sistema públic, sempre d’acord amb la quantia mínima que estableix la normativa.

CARÈNCIES

En general només hi ha 6 mesos de carència, enfront del sistema públic que exigeix per a certes prestacions períodes bastant més llargs.

DEFUNCIÓ

Consolidació dels drets adquirits per jubilació, si la defunció del mutualista ocorre abans de començar a cobrar aquesta prestació, passen les aportacions i els beneficis als beneficiaris. Per altra banda, només pagaran per la cobertura d’orfandat els que tinguin fills.

BENEFICIARIS

Els beneficiaris es poden escollir lliurement, excepte en el cas d'orfandat que cobra sentit per als fills.

GESTIÓ

La gestió de l'entitat es realitza de forma privada i com a representació de les directrius dels propis mutualistes que es veuen representats pel seu òrgan de control.