Alternativa als autònoms

ALTERNATIVA ALS AUTÒNOMS

La Mútua dels Enginyers és alternativa al Règim Especial de treballadors Autònoms de la Seguretat Social per tots els enginyers Industrials Col·legiats.

Per a donar compliment al límit quantitatiu que implica la disposició addicional dinovena del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la Mútua ha implementat el paquet mínim alternatiu perquè l’enginyer adeqüi aquelles cobertures que voluntàriament desitgi millorar considerant la seva situació personal i professional.