Sistema de prevenció de delictes/Compliance penal

Les entitats del GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS tenen implementat un Model de Prevenció de Delites per complir amb els deures de supervisió, vigilància i control i amb els requeriments legalment exigits, promovent una cultura ètica empresarial i de respecte al Dret. Aquesta cultura ètica ha de quedar reflectida en la presa de decisions dels Òrgans de Govern i d’Administració, directius/ves i empleats/des i inspirar tota l’estructura organitzativa i el comportament individual de cadascuna de les persones que treballen en les entitats del Grup.

La Mútua dels Enginyers ha obtingut el “Certificado de Sistema de Gestión de Compliance Penal” atorgat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i que acredita que el seu sistema de gestió de compliment penal està d’acord amb la norma UNE 19601: 2017.              

 

Formen part d'aquest model de prevenció de delictes: 

 

- Política de compliment penal
   
- Codi Ètic de proveïdors i col·laboradors

 

GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS posa a disposició dels seus i les seves mutualistes, clients i tercers en general la següent adreça postal i correu electrònic per a realitzar denuncies per delictes penals: 

 

  COMITÈ DE PREVENCIÓ DEL GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS
  Via Laietana 39, 2n.
  08003 Barcelona
  prevenciodelictes@mutua-enginyers.com

  

Igualment el GRUP LA MÚTUA DELS ENGINYERS posa a disposició dels mutualistes, treballadors i proveïdors un canal de denúncies, que poden ser anònimes, per a infraccions penals o administratives greus o molt greus (Llei 2/2023).

CANAL DENÚNCIES