S'han produït els següents errors:

Despeses Quirúrgiques

CONSULTAR
la meva posició

Una altra manera d’assegurar les despeses relacionades amb la salut és contractar una indemnització en cas de cirurgia, fixada voluntàriament a priori, segons el nivell de cobertura que es vulgui cobrir.

Mitjançant la prestació de Despeses Quirúrgiques s’empara:- Indemnització en cas d’intervenció quirúrgica, tractament especial o exploració.

Per exemple, percebre la indemnització segons el barem, de base 1.202,02 euros, per a un home de 35 anys, té un cost mensual de 6,24 euros.

Com funciona?

Es realitzarà el pagament únic d’una quantitat per cada intervenció quirúrgica a què se sotmeti l’assegurat d’acord amb una Taula d’indemnitzacions (Barem), de base 1.202,02 euros, especificada en el Reglament.

Es podrà contractar fins a quatre vegades la indemnització de la taula, de manera que la quantitat a percebre es fixarà d’acord amb la quantia assignada a cada intervenció pel nombre de vegades contractat.

Les quotes mensuals, en euros, corresponents a les indemnitzacions estipulades en el Barem són les següents:

 

EDAT QUOTA MENSUAL
0-29 2,43 €
30-44 6,24 €
45-64 7,35 €
65 o més 10,51 €

Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

  

Contractació

  • Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que encara no hagin complert els 60 anys.
  • La cobertura s’extingeix per defunció de l’assegurat.

La carència és de SIS MESOS a partir de la data d’inscripció o de la de canvi a una modalitat superior, excepte en les intervencions derivades de part, que serà de DOTZE MESOS.

El termini per a la sol·licitud de la prestació és de NORANTA DIES NATURALS des de la data de l'actuació mèdica.