Atenció i Defensa del Mutualista

El Servei d’Atenció al Mutualista permet canalitzar les seves queixes, reclamacions o incidències amb la finalitat d’atendre i cercar la resolució més apropiada.

Reglament del SAM Reglament del SAM  (294,10 kB)

 

QUEIXES I RECLAMACIONS (SAM)

1. Gestió Queixes i reclamacions

Els mutualistes, així com els assegurats o beneficiaris de qualsevol prestació/producte de La Mútua o del grup poden presentar reclamació al respecte exposant el més detalladament possible els motius que generen la queixa o reclamació.

Es podrà reclamar a La Mútua que reconegui un dret del reclamant o bé que realitzi una actuació a la que pugui estar obligada, sempre que aquests drets i obligacions facin referència a la seva activitat com asseguradora. Atenent també altres reclamacions sobre les empreses a les que està vinculada per col·laborar amb el reclamant a cercar la resolució més satisfactòria.

La Mútua posa a la seva disposició un full de Queixes i reclamacions, per si desitja instrumentar-ho per escrit, però el mitjà utilitzat per la reclamació podrà ésser formulat: personalment o per representació degudament acreditada, tant oralment a les oficines de la Mútua com telefònicament o per escrit (en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics).

Si el reclamant vol resposta escrita o tenir constància documental de la queixa formulada, l’ha de presentar en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que aquests permetin la lectura, impressió i conservació dels documents. (Veure reglament per més detall d’informació al respecte)

El Servei d’Atenció al Mutualista (SAM) actua de manera autònoma i independent respecte de qualsevol altre servei o departament de l’entitat, sotmès jeràrquicament a la Direcció General i, en darrera instància, a la Junta Rectora.

La presentació de les queixes i reclamacions davant el SAM és un requisit necessari abans de sotmetre-les al Defensor del Mutualista de la Mútua.

Les reclamacions s’han de dirigir a:

Via Laietana, 39 – 2n
08003 Barcelona
sam@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 900 898 990 / 932 954 300

Per a més informació pot llegir el reglament del SAM.

2. Suggeriments:

Amb l’objectiu d’avançar cada dia en la millora de la qualitat dels nostres productes i serveis tenim a la seva disposició el full de suggeriments, per si desitgen traslladar o plantejar qualsevol inquietud al respecte. Esperem la seva opinió per seguir innovant i fer els seus tràmits més còmodes.

INICIAR SUGGERIMENT >>

 

QUEIXES I RECLAMACIONS EN SEGONA INSTÀNCIA (DEFENSOR DEL MUTUALISTA)

La figura del Defensor del Mutualista està regulada per la normativa vigent i contemplada en els nostres Estatuts (Art. 42) perquè d’una forma totalment independent i objectiva protegeixi els drets de tots els mutualistes, assegurats i beneficiaris.

La Junta rectora ha nomenat el Sr. Joan Maria Vallvé i Ribera, ex degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i persona de reconegut prestigi en l’àmbit polític, social i corporatiu, perquè d’una forma totalment independent i objectiva protegeixi els drets de tots els mutualistes i assegurats.

Les reclamacions s’han de dirigir per escrit a:

Adreça: Via Laietana, 39 – 2n
08003 Barcelona
a l’atenció del Defensor del Mutualista
defensor@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 935 522 751

A la reclamació hi ha de constar:

 • Dades identificatives del reclamant: nom i cognoms, domicili, DNI/CIF, telèfon de contacte
 • Identificació de la prestació o causa de reclamació,
 • Motiu de la reclamació
 • Identificació del departament, oficina o agent si la causa de la reclamació és la seva actuació
 • Resposta del Servei d’Atenció al Mutualista o indicació d’haver formulat la queixa
 • Indicació que no té coneixement que els fets siguin objecte d’algun procés administratiu, arbitral o judicial i finalment el lloc la data i la seva signatura.
 • Així mateix, també s’haurà d’adjuntar la documentació necessària acreditativa de la incidència per poder fer una valoració objectiva de la situació.
 • El defensor podrà no admetre les reclamacions en els següents casos:
  1. que ometin dades essencials per la seva tramitació, que siguin no subsanables
  2. ja s’hagi presentat reclamació judicial o davant d’un tribunal arbitral
  3. quan es formulin queixes o reclamacions ja resoltes pel Defensor i pels mateixos fets,
  4. que hagin transcorregut més de 2 anys des del moment en què el reclamant hagi conegut el fet
  5. queixes o reclamacions que no hagin estat formulades prèviament al SAM. En aquest darrer cas, el Defensor remetrà directament la reclamació a aquest servei per tal d’esgotar el tràmit administratiu.

El defensor resoldrà en un termni màxim de dos mesos.

Aquest tràmit no trindrà cap cost per al reclamant.

Per a més informació podeu llegir el reglament del reglament del Defensor del Mutualista.

 

QUEIXES I RECLAMACIONS DE PLANS DE PENSIONS (Defensor del partícip, SAM i Defensor del MUTUALISTA)

DEFENSA DELS PARTÍCIPS:

La normativa vigent estableix les següent vies per presentar queixes i reclamacions davant l’Entitat Gestora, segons es tracti de plans de pensions individuals o bé de plans de pensions associatius o d’ocupació.

PLANS DE PENSIONS INDIVIDUALS:

Per aquesta tipologia de Plans de Pensions l’Entitat Gestora ha de nomenar un Defensor del Partícip el qual ha de ser una persona experta independent que haurà de decidir sobre les queixes i reclamacions que formulin els partícips, beneficiaris o els seus drethavents.

Defensor del Partícip: Sr. Jaume Quibus Rodríguez

Carrer Baixada de Blanes, 3, B, 1º-4ª
08023 Barcelona 
jaume@quibus.es

Dins aquesta categoria estan els plans de pensions: Enginyers Valor 5, Enginyers Fonsgestió, Enginyers 2015 i Enginyers Consolidació Creixent.

PLANS DE PENSIONS ASSOCIATIUS O D’OCUPACIÓ:

En aquest cas, tal com disposa la normativa, l’Entitat Gestora posa a disposició dels partícips, beneficiaris o els seus drethavents, per formular les queixes i reclamacions, el Servei d’Atenció al Mutualista en primera instància :

Via Laietana, 39 – 2n
08003 Barcelona
sam@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 900 898 990 / 932 954 300

i el Defensor del Mutualista en segona instància:

A la mateixa adreça a l’atenció del Defensor del Mutualista

defensor@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 935 522 751

Dins aquesta categoria estan els plans de pensions: Enginyers Tresor, Enginyers Associatiu, Enginyers Mixt, Enginyers Borsa i Enginyers Empresa.

 

ÒRGAN ADMINISTRATIU COMPETENT:

En cas de disconformitat amb el resultat emès, o bé en absència de resolució en el termini de dos mesos per part del SAM / SAC i/o del Defensor Client/mutualista/partícip, el reclamant pot presentar la seva queixa o reclamació davant del COMISSIONAT PER A LA DEFENSA DEL CLIENT DELS SERVEIS FINANCERS, que depèn de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb domicili a Paseo de la Castellana, núm. 44, 28046 de Madrid.

http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp