S'han produït els següents errors:

Assegurança de mascotes

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

QUÈ ÉS ?

Assegurança modular i flexible que permet adaptar les garanties de la pòlissa a les necessitats del propietari i a les de la vostra mascota. Estaràs atès davant el riscos i circumstàncies que és puguin presentar en qualsevol moment, reclamacions de responsabilitat civil per danys a tercers, accidents que pugui patir l’animal de companyia i les despeses extraordinàries que generi.

QUÈ COBREIX ?

 • Responsabilitat Civil
 • Defensa jurídica
 • Orientacio i despeses veterinàries
 • Assistencia veterinària per accident o malaltia
 • Residencia canina per hospitalització del propietari
 • Cobertura en viatge
 • Robatori de mascota
 • Perdua de la mascota
 • Despeses per sacrifici i eliminació de cadàver

AVANTATGES

 • Cobreix les necessitats reals com a propietari d’una mascota front accidents, robatori o pèrdua 
 • Garantia de responsabilitat civil, direcció jurídica, despeses judicials i fiances
 • Assessorament i consulta telefònica sobre qualsevol aspecte relacionat amb el teu animal de companyia
 • En cas de mort, les despeses derivades són cobertes per facilitar en la mesura del possible aquest tràmit