La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Vida Temporal

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Aquesta cobertura garanteix el pagament del capital subscrit en cas de mort o d’invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat.

Per exemple, un capital de 100.000 euros per a una persona de 35 anys té un cost mensual de 12,56 euros.

Com funciona?

En cas de defunció o d’invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat, la Mutualitat pagarà el capital assegurat, establert al document d’inscripció. La durada de la prestació és anual i es renova automàticament, excepte per rescissió d’alguna de les parts.

Les quotes anuals per cada 10.000 euros de capital assegurat són les següents (fins a l’edat de 64 anys, inclou defunció i invalidesa absoluta i permanent):

 

EDAT QUOTA *   EDAT QUOTA *   EDAT QUOTA *   EDAT QUOTA *
15 5,69   32 8,84   49 44,18   66 164,58
16 7,07   33 9,06   50 49,01   67 183,37
17 8,43   34 9,58   51 54,25   68 205,59
18 8,42   35 10,40   52 59,61   69 231,87
19 8,57   36 11,40   53 65,23   70 262,92
20 8,76   37 12,53   54 71,34   71 299,74
21 8,96   38 13,70   55 78,15   72 343,63
22 9,19   39 14,91   56 85,46   73 396,06
23 9,40   40 16,26   57 93,17   74 458,91
24 9,59   41 17,91   58 100,70   75 534,24
25 9,72   42 20,02   59 107,85   76 624,47
26 9,73   43 22,56   60 114,64   77 732,29
27 9,63   44 25,44   61 121,16   78 860,79
28 9,45   45 28,55   62 127,51   79 1.013,15
29 9,19   46 31,92   63 134,05      
30 8,98   47 35,68   64 141,07      
31 8,84   48 39,72   65 148,71      
* No inclouen impostos

 

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que tinguin com a mínim 15 anys i que encara no hagin complert els 65 anys.

La cobertura per invalidesa s’extingeix quan l’assegurat compleix els 65 anys. La cobertura de defunció s’extingeix per pagament del capital per invalidesa o quan l’assegurat compleix els 80 anys.