S'han produït els següents errors:

Enginyers Prudent, Pla de Pensions

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc4
text-candau

 

Renda Fixa Mixta

Cartera amb Actius de Renda Fixa i Renda Variable (< 30%)

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (126,04 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (194,08 kB)
Comptes Anuals 2023 Comptes Anuals 2023  (2,81 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (171,05 kB)

L’objectiu del Pla és protegir el poder adquisitiu del capital aportat superant la revalorització del IPC a mig termini, maximitzant la rendibilitat amb un nivell de risc mig.

La seva política d’inversions es basa en una gestió prudent del risc assumit, però no per això deixa de ser ambiciosa al realitzar una gestió activa del pes dels diferents actius a la cartera.

Vocació   inversora

El fons pertany a la categoria Renda Fixa Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot assolir fins el 30% de la cartera. La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l’OCDE, fonamentalment en països de la zona  Euro. També podrà invertir en altres àrees geogràfiques. Pel que fa a la renda fixa, s’invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona Euro. Destina una petita part de la cartera a inversions de gestió alternativa.