S'han produït els següents errors:

Pla d’Estalvi Multinversió

CONSULTAR
la meva posició

 

Tipus d'interès en vigor fins al 31 de desembre de 2021 per als saldos acumulats del Pla d'Estalvi Multinversió.

 

 

 

L’UNIT LINKED DELS ENGINYERS

Un pla d’estalvi per als enginyers i els seus familiars

És un pla d’estalvi molt flexible que s’adapta a qualsevol tipus d’inversor a curt, mig o llarg termini, amb perfil conservador, moderat o inquiet i que fins hi tot és adequat per aquelles persones que segueixen d'aprop els mercats financers i tenen una actitud molt dinàmica amb les seves inversions.

Aquest pla està conformat com una assegurança del tipus unit-linked, la qual cosa permet gaudir de l’atractiu fiscal que tenen les assegurances de vida.

Flexibilitat en les aportacions

Aquest producte s’adapta al ritme d’estalvi del subscriptor, tant si és planificat amb una periodicitat en les quanties a aportar, tant si és a través d’aportacions extraordinàries en el moment en què consideri oportú, així com fins i tot, com una combinació de les dues opcions.

Cal dir que el fet de realitzar una aportació periòdica no implica cap tipus de compromís. Per tant, es pot modificar l’import d’aquesta aportació o inclús deixar de fer-la en qualsevol moment.

Flexibilitat en la variació de les inversions realitzades

Al tractar-se d’una assegurança de tipus unit linked, es pot canviar de tipus d’inversió d’una manera immediata i fins a dotze vegades a l’any sense cap cost. Això permet adaptar-se amb molta rapidesa als canvis personals, familiars i també a aquells que afecten als mercats financers i que repercuteixen de forma automàtica en les expectatives de rendiments de les diferents opcions d’inversió.

Sàpiga que pot escollir qualsevol de les combinacions possibles entre les diferents modalitats d’inversió.

Liquiditat immediata dels seus estalvis

L’estalvi acumulat en aquest producte es pot recuperar en qualsevol moment de forma total o amb disposicions parcials. Però si no desitgeu perdre els importants avantatges fiscals aconseguits pel pla, sempre té l’opció de demanar una bestreta a un tipus d’interès molt atractiu.

Importants avantatges fiscals

El tractament fiscal aplicable, tant de les aportacions realitzades com de les prestacions pagades, depèn de si vostè té o no ingressos per activitats econòmiques.

A) Si té ingressos per activitats econòmiques:

Gaudirà dels mateixos avantatges fiscals que tenen els plans de pensions amb reduccions de la seva base imposable.

Les aportacions màximes que es podran reduir de la base imposable del contribuent, serà la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 8.000 euros anuals.

A més a més d’aquestes reduccions, els contribuents que tinguin cònjuge i, si aquest obté rendes inferiors a 8.000 euros a integrar a la part general de la base imposable, podran reduir-se les aportacions realitzades a mutualitats de previsió social sempre que el mutualista sigui el cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

Les prestacions rebudes tributen com a rendiments del treball a l’IRPF, amb un règim transitori pels drets acumulats fins al 31 de desembre de 2006 que, si es cobren en forma de capital, tenen dret a una reducció del 40% sempre que el Pla de Pensions contractat tingui una antiguitat mínima de dos anys.

B) Si no té ingressos per activitats econòmiques:

Té tractament, a efectes d’IRPF, de rendiments del capital mobiliari i per això les aportacions no són deduïbles fiscalment. Pel que fa als reintegraments, sàpiga que els rendiments generats per la seva inversió tributen a un tipus impositiu del 19%, 21% o 23% en funció de l’import de la base de l'estalvi.

 

Tipus d'interès al Pla d'Estalvi Multinversió

Per a les modalitats d’estalvi “Fons d’Interès Garantit”, el tipus d'interès anual en vigor fins al 31 de desembre de 2021 per als saldos acumulats al Pla serà:

  • Fons d’interès Garantit (Fins a 60.000 €): 0,05% 
  • Fons d’Interès Garantit Plus 1/2/3/4: (de 60.000,01 € en endavant): 0,05%
  • Fons d’Interès Garantit Selecte (per a membres de Selecte Mútua): 0,15%
  • Estalvi Joves (per a menors de 35 anys i fins a 25.000 €): 1,00%

Confecció d'un producte a la seva mida

Es pot escollir entre qualsevol dels productes de La Mútua o qualsevol combinació possible d'aquests, amb la premissa d'adaptar-se a l'estratègia inversora més adequada a la situació patrimonial actual i futura.

 

  Informació Trimestral

 

Modalitat d'inversió Actiu d'inversió Indicador de risc Inici Fitxa Díptic publicitari  Dades Fonamentals
Fons Interès Garantit Capital i interès garantits
Risc-ppa
1997      
Modalitats a Termini Capital i interès garantits
Risc-ppa
2009      
Renda Fixa Turbo IV Bons de Renda Fixa corporativa d’alt rendiment  
RiscUL-5
2020 09.2021 07.2020
Cistella Alpha Renda Fixa Fons inversió de  Renda Fixa
RiscUL-3
2013 09.2021 12.2020
Pagaré Sacyr III Pagaré a 18 mesos de l’empresa Sacyr, S.A.
RiscUL-2
2021     01.2021 
Bo flotant Sacyr Bo de Renda Fixa de l’empresa Sacyr, S.A. a tipus d’interès variable o flotant
RiscUL-5
2020   02.2020
Cistella Crèdit RF Préstecs sèniors sindicats, garantits amb col·laterals de primer rang
RiscUL-5
2019  09.2021 01.2021 
Cistella Immobiliària Sènior IS Fons d’actius immobiliaris del sector assistencial per a la gent gran, específicament en residències de la tercera edat
RiscUL-6
2019 09.2021 06.2019
Marina Living EMTN “Nota” instrument de deute corporatiu flexible i emès a mig termini.
RiscUL-6
2020 09.2021 10.2020
Cistella Sigma Multiactius Fons inversió Multiactius
RiscUL-2
2016 09.2021 12.2020
Cistella Mixta Value Protecció Bons de Renda Fixa + Fons inversió de Renda Variable  
RiscUL-3
 2018 09.2021 12.2020
Cistella Premium Renda Variable Fons inversió de Renda Variable
RiscUL-3
2011 09.2021 12.2020
Cistella Value Renda Variable Fons inversió de Renda Variable
RiscUL-3
2017 09.2021 12.2020
Universal DIAGNOSTICS CP (Capital Privat) Fons d’inversió alternativa reservada que inverteix en la Start-Up Universal DX (UDX), que investiga per a la detecció precoç del càncer
RiscUL-7
2019    10.2019
Autocancel·lable BBVA-Santander XIII Producte estructurat del tipus autocancel·lable sobre les accions: BBVA-Santander XIII
RiscUL-5
2019  09.2021 05.2019
Autocancel·lable BBVA-Santander XII Producte estructurat del tipus autocancel·lable sobre les accions: BBVA-Santander XII
RiscUL-5
2019 09.2021 03.2019

 

Si desitja consultar les fitxes històriques d’aquestes modalitats d’inversió, pot fer-ho a l’apartat: Fitxes mensuals  històriques