La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Junta Rectora

 President   
 Joan Munt i Albareda

 Vicepresident 1r

 Jordi Ramon Guasch i Asmarats

 Vicepresident 2n

 Lluís Maestre i Oliva

 Secretaria 
 M. Carmen Iglesias i Fadón

 Vicesecretaria

 Mireia Félix i Castellanos

 Vocals:
 Josep Alabern i Valentí
 Carles Xavier Albà Cortijo
 Josep Giné i Badia
 Guillem Graell i Deniel
 Àngel Guevara i Casanova
 Joaquim Llop i Ribalta
 Rafael Mutlló i Pamies
 Miquel M. Obradors i Melcior
 Joan Torres i Carol
 Jaume Vilageliu i Cevallos
 

 COMPOSICIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU
 Joan Munt i Albareda
 Jordi Ramon Guasch i Asmarats
 Josep Alabern i Valentí
 Joaquim Llop i Ribalta
 Lluís Maestre i Oliva
 Jaume Vilageliu i Cevallos