Junta Rectora

President   

Joan Munt i Albareda

 

Vicepresident 1r

Jordi Ramon Guasch i Asmarats

 

Vicepresident 2n

Lluís Maestre i Oliva 

 

Secretaria

 M. Carmen Iglesias i Fadón 

 

Vicesecretaria

Mireia Félix i Castellanos 

 

Vocals:

Josep Alabern i Valentí

Carles Xavier Albà Cortijo

Xavier Cordoncillo Fontanet

Josep Giné i Badia

Guillem Graell i Deniel

Àngel Guevara i Casanova

Joaquim Llop i Ribalta

Rafael Mutlló i Pamies

Miquel M. Obradors i Melcior

Joan Torres i Carol

Jaume Vilageliu i Cevallos 

 

COMITÈ EXECUTIU

Joan Munt i Albareda

Jordi Ramon Guasch i Asmarats

Josep Alabern i Valentí

Joaquim Llop i Ribalta

Lluís Maestre i Oliva

Jaume Vilageliu i Cevallos