La Mútua Crouco Serpreco Mútua Valors

Mútua i Mutualisme

Trobem els orígens de les mutualitats de previsió social en els gremis i confraries de l’Edat Mitjana; de fet, però, podríem dir que a Catalunya sempre hi ha hagut un sentiment corporatiu molt arrelat i una forta tradició de pertinença a un col·lectiu.

Les mutualitats són entitats sense ànim de lucre, però que han de generar beneficis per tal d’assegurar-se la permanència, que exerceixen una activitat asseguradora complementària o alternativa a la Seguretat Social, segons els principis de protecció personal, solidaritat, gestió professional i organització democràtica.

Ara com ara, a Catalunya, depenen de la Direcció General de Política Financera i Assegurances del departament d’Economia i Finances de la Generalitat i estan regulades per la legislació de les mutualitats de previsió social, recollida a la llei 30/1995 d’Ordenació i Supervisió d’Assegurances Privades, i pel reglament corresponent de novembre de 1998. D’altra banda, la Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 117 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora a prop d'un milió de persones, és a dir al 17% de la població de Catalunya.

La Mútua dels Enginyers és una de les entitats federades i ocupa una vicepresidència a la junta rectora de la Federació.

LA MÚTUA DELS ENGINYERS

La Mútua dels Enginyers va néixer l’any 1958, com un instrument del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, per poder complir un dels seus manaments estatutaris, que és “organitzar i desenvolupar la previsió social entre els col·legiats”, en un moment en què la Seguretat Social no donava cobertura als titulats superiors d’enginyeria industrial, així com tampoc als arquitectes, advocats i metges.

L’excepcionalitat d’aquell moment ha permès que la Mútua dels Enginyers sigui en l’actualitat una de les poques mutualitats de previsió social amb l’atribut d’alternativitat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Així doncs, el col·lectiu d’enginyers industrials pot triar entre la Mútua i el règim de la Seguretat Social com a sistema de previsió professional. Per tant, la Mútua és una entitat estretament lligada al Col·legi, tot i que per la seva idiosincràsia requereix d’òrgans propis de gestió, on el Col·legi també és representat.

En aquest moment, podem definir la Mútua com a l’instrument capaç de donar servei a les necessitats de previsió i assegurament del col·lectiu dels enginyers industrials, tant des del punt de vista personal com del professional, seguint els criteris dels mateixos enginyers.

L’any 1988 la Mútua dels Enginyers va ser autoritzada a actuar com a entitat gestora de plans i fons de pensions i va encapçalar la creació del primer fons de pensions associatiu a l’Estat. Al llarg d’aquests anys ha promogut i creat diferents fons de pensions que fan possible canalitzar els estalvis dedicats a la jubilació.

En 1989 la Mútua dels Enginyers va constituir la Corredoria Serpreco, (serveis de previsió col·legial), amb l'objectiu de completar la possibilitat d'oferir més cobertures i en tots els rams als enginyers industrials i el seu entorn. Així, la Mútua juntament amb Serpreco han fet possible des de llavors la cobertura dels màxims riscos tant personals, familiars, patrimonials i empresarials del col·lectiu.

Durant els últims anys també ha aportat solucions en el terreny de la gestió patrimonial i ha creat i posat en marxa diversos productes i serveis per tal de donar diferents alternatives a aquesta necessitat del col·lectiu dels enginyers.