ANUNCI DE DISSOLUCIÓ FONS DE PENSIONS

ANUNCI DE DISSOLUCIÓ FONS DE PENSIONS

“A&G STELA MARIS EQUILIBRADO FP” i “A&G STELA MARIS VARIABLE FP”

La MUTUALITAT DELS ENGINYERS MPS ha acordat en data 24/3/2021 la dissolució/liquidació dels Fons de Pensions A&G STELA MARIS EQUILIBRADO, FP (F-0872) CIF V-83164566 y A&G STELA MARIS VARIABLE, FP (F-0871) CIF V-83164590,  en no tenir aquests Fons de Pensions cap pla de pensions integrat, ni partícips ni patrimoni. Aquests acords s’inscriuran al Registre Mercantil prèvia aprovació/ratificació de l’entitat dipositària CACEIS BANK SPAIN SAU. Tot això de conformitat amb l’article 15.1.d) del RD Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i l’article 62 del RD 304/2004, de 20 de febrer pel que s’aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions.

Aquest anunci es mantindrà publicat en la web corporativa de la Mutualitat fins la inscripció de les dissolucions dels dos Fons de Pensions en el Registre Mercantil.