S'han produït els següents errors:

La Responsabilitat Civil Professional dels Enginyers Industrials de Catalunya

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Conscients de la importància dels riscos en comparació d'altres professions, els enginyers industrials de Catalunya gaudeixen de la cobertura del seu patrimoni, mitjançant pòlisses d'assegurances, des de l'any 1974. Així doncs, durant tot aquest temps l'entorn social ha anat canviant, per la qual cosa les cobertures de la pòlissa s'han adequat a les necessitats de cada moment.

La vostra protecció professional

En termes senzills podem definir la responsabilitat civil professional com aquella que correspon a una persona pels danys causats a una tercera persona a conseqüència d'una acció o d'una omissió culposa o negligent en l'exercici de la seva activitat professional (art. 1.902 C.C.).

En l'actualitat les possibilitats, els mitjans i la consciència de reclamació estan a l'abast de tothom i les sentències judicials comporten indemnitzacions cada vegada més elevades. Tot això produeix un augment de les despeses que han de suportar els asseguradors del ram de la responsabilitat civil, tant pel que fa al nombre de casos com per la importància econòmica que tenen.

Responsabilitat civil professional

La pòlissa garanteix als enginyers industrials col·legiats la responsabilitat civil professional en què poden incórrer pels danys materials, corporals i patrimonials i llurs perjudicis consegüents, causats involuntàriament a terceres persones per fets que es derivin d'actes negligents, d'errors o d'omissions professionals en la seva qualitat d'enginyer industrial, tal com aquesta professió està regulada pel Decret llei de 18 de setembre de 1935, totes les altres disposicions legals posteriors i també per la jurisprudència establerta a aquest efecte.

La garantia d’aquesta pòlissa s’estén i limita a les responsabilitats derivades de danys sobrevinguts a tot el món, excepte USA i Canadà.

L’asseguradora de la pòlissa és Lloyd’s Syndicate QBE DCH 386/QBE 1886.

La cobertura s'estructura de la manera següent:

. CP Bàsica que empara un capital assegurat de 150.000 euros, per enginyer i sinistre. (300.000 euros en cas de que el treball fos visat o certificat). Aquesta quota està inclosa a la Quota EIC o Q<30.

. RCP Ampliació d'adhesió voluntària que permet augmentar la suma assegurada fins a un límit de 2.855.000 euros, per enginyer, sinistre i període d’assegurança.

Les condicions de totes dues cobertures són idèntiques i hi ha un límit agregat per al conjunt d’assegurats de 10.000.000 euros per anualitat.

Les ampliacions resten establertes amb les modalitats següents: 

Pels enginyers certificats per l'AQPE ( www.aqpe.org ) 30% de descompte en el preu de les ampliacions voluntàries 

(1) Límit anual: és la cobertura màxima pel conjunt d'Assegurats de la pòlissa, 10.000.000 €.
(2) Treballs Visats pel COEIC o Certificats amb el Certificat d'Actuació Professional del COEIC.
(3) Inclou la cobertura bàsica.

 

Límit agregat de la pòlissa Per al conjunt d’assegurats, un límit del conjunt de sinistres de la pòlissa durant el període d’assegurança
Límit per sinistre Per a cada un dels assegurats:
Un límit general
Un límit per treballs visats o certificats
Límit personal Per a aquells assegurats que ampliïn la cobertura, el límit per sinistre i període d’assegurança serà

Límit general més

l’import de les ampliacions

Pèrdua de documents Per sinistre, assegurat i any
Inhabilitació professional Màxim 12 mesos

Les condicions de les cobertures RCP Bàsica i RCP Ampliació son idèntiques i hi ha un límit agregat per al conjunt d'assegurats de 10.000.000 euros per anualitat.

Franquícia en cas de sinistre: Quantitat que en cada sinistre i per tot concepte de pagament és a compte de l’assegurat.

Observacions
Per als enginyers assegurats que tinguin contractada ampliació i visin-certifiquin el treball.
Per a l’enginyer que tingui sols la RCP bàsica (límit general).
Per a l’enginyer assegurat que contracti límits voluntaris o visi o certifiqui el seu treball i per als enginyers col·legiats que treballin en una enginyeria que tingui cobertura de RCP per a l'enginyer i la pòlissa sigui gestionada per Serpreco, encara que no tingui ampliació contractada.
Per a l’enginyer que havent de visar, no ho faci, encara que tingui RCP ampliació contractada o cobertura per l’enginyeria on treballi.
Per a l’enginyer que havent de fer un certificat d’actuació professional no ho faci, encara que tingui RCP ampliació contractada o cobertura per l’enginyeria on treballi.