Preguntes més freqüents

En aquest espai volem divulgar totes les respostes als dubtes que puguin sorgir arran de la cobertura d’assegurança de responsabilitat civil professional (RCP) dels enginyers industrials de Catalunya (EIC).

Aquest espai serà més útil com més preguntes ens arribin i, a aquest efecte, us instem a enviar-nos les vostres a correu@mutua-enginyers.com, assumpte «FAQ RCP».

Les respostes aquí reflectides són d’acord amb la condició de mediadors d'assegurances i tot i que el redactat de la pòlissa ha estat consensuat amb la companyia, serà aquesta qui en cas de sinistre doni la cobertura.

Durant quant de temps he de respondre de les meves feines?  

A continuació incloem els terminis corresponents, sens perjudici de les responsabilitats legals i sense tenir en compte les interrupcions de prescripció.

Terminis de reclamació      

  

  • Responsabilitat penal ( via penal ):  segons la naturalesa, el termini pot ser de fins a 5 anys en els casos més habituals per a la professió d’enginyer.
  • Responsabilitat civil ( via civil )              

  

  CATALUNYA ESPANYA
Contractual 10 15
Extracontractual 3 1

  

En cas de defunció, s’extingeix la meva responsabilitat?  

No s’acaba, sinó que passa directament als hereus, com la resta de drets i de deures.

L’assegurança dels EIC preveu aquesta contingència, i també cobreix els hereus pel capital que en aquell moment tenia assegurat l’enginyer (cobertura bàsica més ampliació voluntària, si era el cas), sempre que l’assegurança estigui en vigor.

Si es produeix la defunció d’un enginyer abans dels 65 anys i no tenia cap ampliació contractada, els seus hereus podran dintre dels 6 mesos posteriors a l’òbit, comprar una ampliació voluntària de 150.000 € amb el mateix sistema que un jubilat.

 

Aquests dos últims anys he tingut molta feina i tenia una ampliació de cobertura voluntària de capital. Enguany, però, m’han baixat molt els encàrrecs i, per tant, reduiré el capital assegurat.  

No és aconsellable. Tal com hem vist en una pregunta anterior, els terminis de reclamació són llargs i la cobertura de la pòlissa s’activa en el moment que rebem la reclamació no segons el capital contractat en el moment del fet causant de la reclamació, sinó en el moment que ens fan la reclamació, independentment de quan es va fer la feina o es va produir el dany.

 

Tenint en compte aquesta resposta, quan em jubili, durant quants anys hauré de continuar pagant l’assegurança?

En cas de jubilació o cessament d’activitat, mentre estigueu col·legiat, sempre gaudireu de la cobertura bàsica. En cas que hàgiu contractat una ampliació voluntària, podeu pagar el 45% de la prima de l’última ampliació voluntària pagada durant les 5 anualitats següents, i quedareu assegurat per sempre més pel total del capital, sempre que la pòlissa estigui en vigor.

 

Com que sóc enginyer, dissenyo màquines i, a més, les venc. Tinc una cobertura d’assegurança adequada amb la pòlissa col·lectiva?  

No n’hi ha prou. La pòlissa col·lectiva cobreix el disseny si es ven a un tercer. En essència, l’assegurança garanteix l’error professional de l’enginyer, entenent que conceptualment és el disseny, però no la fabricació, ja que no és un procés propi de l’enginyer. La fabricació es pot assegurar mitjançant una cobertura de responsabilitat civil de producte, que s’ha de contractar a banda (a la Mútua l’oferim).

 

Sóc enginyer i tinc una empresa instal·ladora, tinc una cobertura d’assegurança adequada?  

Com en la pregunta anterior, tots els processos «manuals» (empalmar cables, cargolar cargols, foradar parets, etc.) requereixen un carnet d’instal·lador i d’una assegurança específica amb uns capitals concrets. No cal ser enginyer per poder realitzar aquestes feines, i no són objecte de la cobertura de la pòlissa.

L’enginyer té coberts els projectes i les direccions d’obra executades per tercers.

 

Si rebo una reclamació, he de buscar-me un advocat i després la companyia li pagarà la minuta? I si he de dipositar una fiança?

No cal. La defensa sempre és a càrrec de la companyia, la qual ofereix lletrats experts en matèria de responsabilitat civil professional. En cas de conflicte d’interessos, la companyia pot autoritzar la contractació d’un altre advocat i pagar-ne les despeses.

Igualment, les fiances judicials són a càrrec de la companyia.

Així mateix, l’assegurador ampliarà la cobertura a les despeses de defensa i de constitució de fiances en causes penals quan la responsabilitat civil estigui emparada per aquest contracte.

 

Tenen cobertura les coordinacions de seguretat i salut en fase d'execució d’obra segons RD 1627/97 quan la coordinació de seguretat i salut (CSS) no s'assumeix com a part d'un projecte propi. Per exemple la CSS d'una obra d'edificació amb projecte signat per un arquitecte?  

Si clarament, a la pòlissa s’ha ampliat el text que recull el detall següent “encara que les obres siguin dirigides i/o competència d’altres professionals arquitectes o enginyers de camins“, hi ha cobertura.

 

La cobertura per tasques de la persona designada com a coordinador de les activitats preventives segons art 13 del RD 171/2004. Aquesta figura es pot assumir, per exemple, en la direcció d'uns treballs de manteniment o posada a punt per part d'una empresa externa d'uns equips situats en una planta productiva?

Si, a la pòlissa també s’ha afegit específicament que les coordinacions d’activitats preventives tenen cobertura.

 

Hi ha cobertura per accidents derivats de l'exposició a amiant en tasques de direcció o coordinació de seguretat i salut d'obres? És molt habitual trobar conduccions i baixants d'amiant en obres de rehabilitació.

Tot i que figura com exclusió general com fins ara, amb la nova redacció s’ha afegit, que en l’àmbit de la prevenció, es diu que només s’exclourà, si és per l’incompliment voluntari de les normes de prevenció.

 

Tenen cobertura la redacció de PAUs segons Decret 82/2010. En particular els referents a pirotècnica o empreses químiques?

Si, els PAU són normes de protecció civil que van més enllà dels propis treballadors i s’han de tenir també en compte els tercers, per exemple vianants, el nou text ho preveu, atès que quedarà emparat per la cobertura general. En la cobertura dels prevencionistes, també s’ha consignat la referència als PAU, per garantir l’assessorament i les funcions exercides pels enginyers en aquest àmbit, sempre que els assegurats tinguin l’habilitació competencial i la titulació professional adient, i en les condicions de cobertura i exclusions tipificades específicament (naturalesa accidental del sinistre, exclusió de determinats danys; com per exemple paralització de treballs o tasques, tancament de l’empresa, els seus locals o establiments, dissolució de l’entitat, suspensió de les activitats, prohibició d’operacions o negocis o intervenció de l’empresa, etc.).

 

Hi ha cobertura de la pòlissa en la redacció de Plans d'Emergència segons RD 393/2007?

Si, igualment inclòs en el mateix article.

 

També està coberta la redacció de plans d'emergència o PAUs d'instal·lacions afectades per RD 1254/1999 i modificacions posteriors i pel RD 1196/2003? 

Sí, també està cobert, s’han modificat les exclusions que feien referència a les activitats de l’Annex 1 de la llei de prevenció de riscos laborals (PRL).

Té cobertura al tractar-se, en molts casos, com a contingències pròpies de seguretat industrial.

 

Com es contempla la cobertura per redacció del Document de protecció contra explosions segons el RD 681/2003 en empreses NO dedicades a la fabricació d'explosius? Exemples, empresa paperera que utilitza pols de midó en el procés productiu (pot formar un núvol explosiu), empresa de sistemes mecanitzats d'alumini (la pols d'alumini és explosiva), empresa que té una sala de càrrega de bateries d'àcid dels carretons (les bateries poden desprendre hidrogen).  

Aquesta contingència està garantida en l’àmbit propi de la seguretat industrial. No obstant això, en el perímetre de les cobertures associades als prevencionistes, s’ha fet un esment especial a l’avaluació de riscos d’explosions com a activitat garantida.

 

Les malalties professionals derivades de l'exposició dels treballadors a instal·lacions projectades o dirigides per l'enginyer queden cobertes? Exemple: instal·lació de climatització que provoca el síndrome de l'edifici malalt i afecta als treballadors. Insonorització d'una instal·lació, mal dissenyada, que provoca sordera en un operari.

Les malalties professionals no queden mai garantides en l’àmbit de la prevenció. Tanmateix quan el tècnic actua com a projectista, o director d’obra o d’execució, sí que té cobertura en els casos esmentats de l’edifici malalt.

 

Estudis de soroll segons el RD 286/2006

Mateixa resposta que la pregunta anterior.

 

Pel que fa als errors o reclamacions en peritatges judicials, estan coberts?

Sí, sens dubte és una feina d’enginyer.