Política de Privacitat

Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem molt seriosament la nostra tasca de garantir la confidencialitat de les seves dades en compliment de la normativa vigent. Si us plau, llegeixi detingudament la informació següent.

 

Qui és el responsable del tractament?

MUTUALITAT DELS ENGINYERS, M.P.S., CIF: V08430191, Via Laietana 39, 2º - 08003 Barcelona (“La Mútua”).

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són: dpd@mutua-enginyers.com

 

Quines categories de dades personals tractem i d’on provenen?

Tractem dades sobre les persones (nom i cognoms, dades de contacte, edat, familiars, dades bancàries, etc.) i dades patrimonials, professionals i de salut rellevants per a la contractació d’assegurances i plans de pensions.

En els casos de contractació directa les dades són proporcionades per l’interessat i en els casos de mediació els proporcionen els mediadors.

 

Quines són les finalitats del tractament?

Tractem dades personals per alguna o vàries de les següents finalitats:

 1. Tramitar la sol·licitud per contractar o renovar algun dels nostres productes, incloent l’elaboració de perfils per a la tarificació de riscos, coneixement del client, intercanvi d’informació amb mediadors i col·laboradors, contractació d’assegurances, coassegurances, reassegurances, i plans de pensions.
 2. Proporcionar els serveis contractats, incloent la gestió dels productes, la peritació de danys i liquidació de sinistres, cessió de les dades a proveïdors per proporcionar els serveis a l’assegurat segons les cobertures contractades, gestió de queixes i reclamacions i l’externalització de serveis relacionats amb l’activitat asseguradora.
 3. Compliment de qualsevol obligació legal de subministrament d’informació a l’administració (prevenció del frau, blanqueig de capitals, etc.).
 4. Intercanvi d’informació intragrup per al compliment de les obligacions de supervisió, registre de contractes, sinistres, provisions tècniques i inversions, gestió centralitzada de recursos informàtics, finalitat estadística i accions comercials.
 5. Accions comercials amb clients o clients potencials.

Si anem a tractar les seves dades personals per a un propòsit no mencionat aquí, li informarem per endavant.

 

Quina és la nostra legitimació per al tractament?

La legitimació per a tractar les seves dades anirà en funció del context en el qual les hem rebut.

 1. Per a tractaments relacionats amb la formalització, execució i renovació del contracte, la base legal serà la de permetre contractar i donar compliment al mateix.
 2. Per a tractaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat empresarial i asseguradora, la base legal serà el nostre interès legítim i el compliment de les nostres obligacions legals.
 3. Per a tractaments relacionats amb activitats comercials i de publicitat, la base legal serà el nostre interès legítim o el lliure consentiment de l‘interessat.

 

A quins destinataris comuniquem les dades?

Comuniquem dades personals a altres destinataris sempre que sigui necessari per al compliment de les nostres obligacions contractuals o legals.

Tanmateix, podem comunicar dades a empreses del grup en el context de la seva gestió administrativa, compliment normatiu i gestió comercial.

No es contempla la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu excepte en el cas de reassegurança.

 

Quins són els terminis de conservació de les dades personals?

Conservarem les dades durant el termini legalment exigible segons la normativa aplicable en cada cas. Quan no existeixi termini legal específic, conservarem les dades durant els següents terminis:

 • Dades de contacte continguts en qüestionaris de sol·licitud de pressupost (sense que finalment es formalitzi contracte): 12 mesos.
 • Dades contingudes en qüestionaris de sol·licitud de producte (sense que finalment es formalitzi contracte): 12 mesos a partir de la revocació de la sol·licitud.

 

Quins són els seus drets i com exercir-los?

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la seva portabilitat a altres companyies del sector, limitar o oposar-se al seu tractament, o a retirar el consentiment prestat per al mateix. També té dret a demanar la revisió de qualsevol decisió presa de forma automatitzada. Pot exercir els seus drets:

 • Per correu postal, a la direcció: Via Laietana 39, 2º - 08003 Barcelona.
 • Per correu electrònic, a la direcció: dpd@mutua-enginyers.com.

Per això haurà de proporcionar la informació necessària per a la seva correcta identificació així com per a que sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Igualment té dret a reclamar davant la Agencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es) si creu que ha vist vulnerat algun dels drets enumerats anteriorment.