FAQ - Preguntes i Respostes

1) Actualment estic treballant en exercici lliure per compte propi i vaig optar per la mutualitat d'enginyers com a alternativa al RETA. Si m'incorporés a una empresa per compte d'altre com assalariat i continués per compte propi. Com actua la Seguretat Social?. Podria haver en el seu moment incompatibilitat entre pensions? 

En estar assalariat en una empresa i treballar per compte d'altre, ha de ser donat d'alta de l'RGSS (Règim General de la Seguretat Social). Si continua exercint per compte propi podrà seguir optant per la mutualitat com alternatiu al RETA en compliment de la disposició addicional 15 de la Llei 30/1995, ha de romandre a la Mútua dels Enginyers en virtut del dret d'opció de la nostra mutualitat.

D'acord amb la normativa actual, les prestacions de la Mútua dels Enginyers són totalment independents d'altres prestacions que li puguin correspondre per la inclusió de qualsevol règim de la Seguretat Social o altres sistemes privats de previsió, compatibles i no concurrents, és a dir, que no computen a efectes de límits legals establerts en les pensions públiques.

2) Com col·legiat professional que exerceix exercici lliure i havent optat per La Mútua dels Enginyers, si desitjo contractar laboralment a un empleat, a qui hauré de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social. Puc fer-ho sense estar donat d'alta en el RETA? 

Havent optat per La Mútua dels Enginyers, no hi ha inconvenient en donar d'alta al treballador en la Seguretat Social. Per al que s'ha de tenir en compte que primer s’ha d’estar donat d’alta de l’activitat i desprès es pot fer el tràmit per contractar personal. No es poden fer els dos tràmits a la vegada si es vol gaudir del paquet reduït.

•  Haurà d'acudir a una oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social, sol licitar a la finestreta de tràmits d'inscripció d'empreses o empresaris un número d'inscripció que es considerarà el codi de compte de cotització. Alhora, cal presentar un número d'identificació i amb aquest nombre podrà donar d'alta a tercers.

3) Actualment compagino l'activitat d'enginyer en exercici lliure amb La Mútua com a alternativa i el treball com assalariat en una empresa. Puc tenir dret a la desocupació en cas de cessament laboral de l'activitat per compte d'un altre, encara que segueixi exercint la meva professió?

Segons la normativa vigent, la protecció de la desocupació, protegeix econòmicament les persones que volent i podent treballar, perdin la feina de forma temporal o definitiva per alguna de les causes establertes com situacions legals d'atur. Ara bé, la norma incompatibilitza la percepció de la prestació amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en algun dels règims de la Seguretat Social.

3.1) Puc compatibilitzar la prestació d’atur amb el treball per compte propi fen servir la Mútua dels Enginyers con alternativa al RETA?

Es pot capitalitzar la prestació d’atur o compatibilitzar-la durant un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre, sempre que es sol·liciti a l’entitat gestora en el termini de 15 dies a comptar des de la data d’inici de l’activitat per compte propi, transcorregut aquest termini el treballador no podrà acollir-se a aquesta comptabilitat. S’exclouen d’aquesta mesura aquelles persones l’última ocupació hagi estat compte propi , i que hagin fet ús d’aquest dret o obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en els 24 mesos immediatament anteriors.

4) Sóc una enginyera que ha optat per La Mútua dels Enginyers com a alternativa. Puc sol licitar a l'Agència Tributària l'abonament per anticipat de la deducció que concedeix per maternitat?

La Llei 46/2002 de 18 de desembre de reforma parcial de l'impost de la renda de persones físiques introdueix la deducció per maternitat i, si s'escau, l'abonament anticipat de la mateixa. Per això, en el cas d'optar per la mutualitat com alternativa al RETA, es tindrà dret a sol licitar l'abonament anticipat de la deducció sempre que es compleixi amb els requisits establerts a la normativa actual de l'IRPF, Llei 35/2006, de 28 de novembre, és a dir, dones amb fills menors de tres anys, amb dret a l'aplicació del mínim per descendents establert en aquest impost, que realitzin una activitat per compte propi o aliè i estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

Per tant, per optar per l'abonament anticipat de la deducció hauràs d'estar donada d'alta a la mutualitat a cada un dels mesos en què percebis l'ajuda, sempre que la cotització mensual sigui com a mínim de 100 €. La deducció es calcula de manera proporcional al nombre de mesos (100 euros cada mes) en què es compleixin de forma simultània els requisits. Per poder tramitar aquest ajut s'haurà de sol licitar un certificat específic, en el qual s'indicarà la seva situació en la mutualitat i es donarà comunicació de la mateixa a l'Agència Tributària.

5) Si estic o vaig estar afiliat al RETA, puc optar per la Mútua com alternativa al RETA? 

No es pot optar per la Mútua com alternativa al RETA si amb anterioritat s’ha estat afiliat al RETA per a l’activitat d’enginyer industrial. Aquesta situació es irreversible.
En canvi, si en el moment d’iniciar l’activitat d’enginyer industrial per compta pròpia s’ha optat per la mutualitat, la decisió és reversible i en qualsevol moment es pot optar per afiliar-se al RETA.

6) Puc donar-me d'alta del RETA sense haver de donar-me de baixa de la mutualitat? 

La legislació vigent permet simultaniejar ambdós sistemes de protecció social. Les prestacions de la mutualitat són totalment independents d'altres prestacions que puguin correspondre arran de la inclusió en qualsevol règim obligatori de la Seguretat Social o altres sistemes de previsió privats, sent sistemes compatibles entre si, a més de no concurrents, és a dir, que no computen a efectes dels límits legals establerts en les pensions públiques.

7) Desitjo iniciar la meva activitat privada, un cop donat d'alta del cens d'activitat com a enginyer industrial, de quant de temps es disposa per poder optar per una de les dues opcions: RETA o mutualitat? 

Qualsevol quina sigui l’opció escollida, RETA o Mútua, aquesta s’ha d’exercir amb anterioritat a l’inici de l’activitat per compte propi (alta al cens d’activitat econòmica). Si no s’ha manifestat expressament la decisió abans d’iniciar l’activitat, l’Administració pública entén que s’han acollit al RETA i podrà reclamar les quotes endarrerides amb els recàrrecs corresponents.

8) Si soc administrador o soci d’una societat professional d’enginyeria, puc utilitzar la Mútua dels Enginyers com entitat alternativa al RETA? I en cas afirmatiu, em puc acollir a les quotes reduïdes?

Pots utilitzar la Mútua dels Enginyers com alternativa al RETA però no et pots acollir a les quotes reduïdes.