Fiscalitat

FISCALITAT DE LES APORTACIONS A LA MUTUALITAT QUAN S'HA OPTAT COM ALTERNATIVA AL RETA

Totes les aportacions satisfetes per professionals que no estant integrats en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms o per compte pròpia, hagin optat per la mutualitat es consideraran com a despesa deduïble, a l'hora de determinar el rendiment de net d'activitats econòmiques, fins a un màxim del 100% de la quota màxima per contingències comuns que en cada exercici econòmic s’hagi establert per l’esmentat Règim especial, per l’any 2022: 14.057,40 €. Sempre que les cobertures assegurades tinguin per objecte la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social a través de les cotitzacions.

L'excés d'aportacions que tinguin com a finalitat la cobertura de Vida, Invalidesa, Dependència o jubilació, podran reduir la base imposable del contribuent en la seva declaració de l'impost sobre la renda fins als límits establerts per al conjunt d'aportacions a plans de pensions.

A continuació es representa a través d'un esquema, la fiscalitat general de les aportacions a la mutualitat per a qualsevol persona:

quadre_fiscal_mutua